De start voor een geluidsbelastingkaart

Gemeenten, provincies en de rijksoverheid hebben bij het maken van de geluidsbelastingkaarten informatie van elkaar nodig. Dit betekent dat ieder aan het begin van het project diverse keuzes maakt. Deze keuzes zijn bijvoorbeeld:

Startbijeenkomst

Het is raadzaam om het project te beginnen met een startbijeenkomst. Tijdens een bijeenkomst kunnen diverse keuzes vooraf worden gemaakt die hieronder zijn beschreven.

Genodigden voor deze bijeenkomst zijn bijvoorbeeld medewerkers van:

  • De gemeente, diverse disciplines zoals verkeer, geluid, gis en data
  • (naburige) gemeenten binnen dezelfde agglomeratie
  • Omgevingsdienst en/of advies-, ingenieursbureau
  • Provincie, rijk – beheerders van hoofd(spoor)wegen

Samenwerking en uitbesteding

Een projectorganisatie heeft een duidelijke structuur. Dit is een projectleider en bij voorkeur een vertegenwoordiging van alle deelnemende organisaties. Welke organisaties dat zijn, hangt af van keuzes over samenwerking en uitbesteding.

Een gemeente kan een geluidsbelastingkaart maken samen met andere gemeenten in de agglomeratie, of zelfstandig. Er zijn schaalvoordelen bij een samenwerking.

De gemeente kan werkzaamheden uitbesteden aan een Omgevingsdienst en/of advies-, ingenieursbureau. De voordelen zijn het gebruikmaken van beschikbare expertise (kennis en ervaring) en de voortgang van de uitvoering.

Communicatie

In dit vroege stadium is het verstandig om aandacht te hebben voor communicatie met het bestuur. Zeker omdat gemeenteraadsverkiezingen zijn vóór de deadline voor het vaststellen van de geluidsbelastingkaart. Communicatie met bestuur kan bijvoorbeeld door een geregelde rapportage in een portefeuillehoudersoverleg.

Budgetafspraken

Bij een gezamenlijke aanpak is het raadzaam om in een vroeg stadium budgetafspraken te maken. Vergeet hierbij de verdeling van de apparaatskosten niet.

Verkenningen - te berekenen scenario's

Voor het projectplan en voor een eventuele offerteaanvraag is het raadzaam na te gaan welke scenario's voor het actieplan worden doorberekend. Ontwikkelingen waarmee rekening wordt gehouden ten opzichte van de geluidsbelastingkaart van 2017 zijn:

  • De toepassing van CNOSSOS, voorheen SKM
  • Het effect van Covid-19

Invoergegevens

Het is goed om eerst een overzicht te maken van de benodigde gegevens. Voor bijvoorbeeld wegverkeersgeluid bestaat deze informatie uit een wegennetwerk met daarbij verkeersgegevens en omgevingskenmerken.

Deze informatie verzamelen is waarschijnlijk het meest tijdrovende deel van het project. In het projectplan moet hiervoor voldoende tijd worden gereserveerd. Geef hierbij de momenten aan wanneer bepaalde disciplines of partijen uiterlijk de gevraagde informatie aanleveren.

De geluidsbelastingkaart voor publiek

De bestuursorganisaties stellen de geluidsbelastingkaart beschikbaar aan het publiek. Deze blijft beschikbaar tot een nieuwe versie is vastgesteld.

In dit stadium wordt bedacht in welke vorm dat plaatsvindt. Veel organisaties presenteren de geografische kaart via een interactieve applicatie. Hierbij is het eenvoudig te schakelen tussen de verschillende geluidsbronnen.

Planning

Bij het opstellen van een geluidsbelastingkaart en actieplan doorlopen de overheden een aantal stappen. De planning hangt af van de afspraken die gemaakt zijn met de betrokken. De planning van de stappen is niet vastgelegd. De overheden kunnen zelf hun planning bepalen. De planning die we hier presenteren, is een handvat om te voldoen aan de wettelijke termijnen:

  • het vaststellen van de geluidsbelastingkaarten: vóór 30 juni 2022
  • het meedelen van de geluidsbelastingkaart: vóór 30 juli 2022
  • het aanleveren van de geluidsbelastingkaart: vóór 30 juli 2022

Wij raden aan rekening te houden met een verkiezingsreces voor gemeenten. Zeker als er wordt verwacht dat de geluidsbelastingkaart controversieel is. Alle bestuursorganisaties zullen in ieder geval moeten rekening houden met het zomerreces.

Kenniscentrum InfoMil monitort de voortgang bij alle partijen op basis van de stappen van dit processchema. Wij raden u aan deze stappen op te nemen in het projectplan.


Volgende stappen

De start voor een actieplan voert u uit in het tweede kwartaal 2021.