De geluidsbelastingkaart vaststellen en kennis geven

De gemeenten binnen een agglomeratie, de provincies en het Rijk stellen de geluidsbelastingkaart vóór 30 juni 2022 vast. De kennisgeving daarover volgt binnen 1 maand na de vaststelling.

Vaststellen geluidsbelastingkaart

Volgens artikel 11.6 Wet milieubeheer (Wm) stellen de minister, Gedeputeerde Staten en de burgemeester en wethouders de geluidsbelastingkaart vast. Dit gebeurt in ieder geval vóór 30 juni 2022.

Bij de geluidsbelastingkaart zijn slechts feiten vastgesteld. Om deze reden is het vaststellen van een geluidsbelastingkaart geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Tegen het vaststellen van een geluidsbelastingkaart is dus geen beroep mogelijk.

Verkiezings- en zomerreces

Wij raden aan de tijd voor het vaststellen reëel in te schatten. En rekening te houden met een verkiezingsreces voor gemeenten. Zeker als er wordt verwacht dat de geluidsbelastingkaart controversieel is.

Alle bestuursorganisaties zullen in ieder geval moeten rekening houden met het zomerreces.

Dat kan betekenen dat sommige organisaties de geluidsbelastingkaart ruim vóór 30 juni 2022 aan het bestuur aanbieden. Dat hangt af van het bestuurlijk besluitvormingsproces dat de organisatie hanteert.

Niet tijdig vaststellen

Als een provincie of een gemeente niet voldoet aan het vaststellen van de geluidsbelastingkaart, wordt artikel 11.10 Wm toegepast. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kan dan de verplichting uitvoeren, waarbij de kosten worden doorberekend aan de provincie of gemeente.

Uitstel vragen kan niet

De kaarten stelt u vast op basis van gegevens die redelijkerwijs beschikbaar zijn. Daarom kunt u geen uitstel vragen voor het vaststellen van de geluidsbelastingkaart. De Wet milieubeheer (en Omgevingswet) beschrijft geen procedure om uitstel te kunnen vragen.

Kennisgeving

Binnen 1 maand na de vaststelling van de geluidsbelastingkaart geven de bestuursorganisaties kennis van (artikel 11.9, lid 1, Wm):

  • de vaststelling
  • de geluidsbelastingkaart, en
  • overzicht van de belangrijkste punten van die kaart

Dit vindt plaats op officielebekendmakingen.nl. Voor gemeenten is dat een gemeenteblad en voor provincies een provinciaal blad.

Dit is gewijzigd per 1 juli 2021 met de invoering van de Wet elektronische publicaties. Volgens deze wet worden alle wettelijk voorgeschreven bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen gedaan in de officiële elektronische publicatiebladen.  De toegankelijkheid en de kenbaarheid van deze publicaties wordt hiermee vergroot.

Een publicatie op de gemeentelijke website is uiteraard aanvullend toegestaan.

De geluidsbelastingkaart voor publiek

De publicatie wordt doorgaans als pdf beschikbaar gesteld. Die moet voldoen aan de eisen van digitale toegankelijkheid.

Zie ook welke informatie deze geluidsbelastingkaart bevat.

Veel organisaties presenteren de geografische kaart via een interactieve applicatie. Hierbij is het eenvoudig te schakelen tussen de verschillende geluidsbronnen. De publicatie kan dan een link bevatten naar de plek waar de geluidsbelastingkaart online beschikbaar is.

Vragen over de gegevens

Bij de geluidsbelastingkaart zijn slechts feiten vastgesteld. Om deze reden wordt de geluidsbelastingkaart – anders dan het actieplan geluid – niet ter inzage gelegd voor inspraak. Ook het vaststellen van een geluidsbelastingkaart is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Tegen het vaststellen van een geluidsbelastingkaart is dus geen beroep mogelijk.