De geluidsbelastingkaart vaststellen en kennis geven

De gemeenten binnen een agglomeratie, de provincies en het Rijk  stellen de geluidsbelastingkaart vóór 30 juni 2022 vast. De kennisgeving daarover volgt binnen 1 maand na de vaststelling.

Vaststellen geluidsbelastingkaart

Volgens artikel 11.6 Wm stellen de minister, gedeputeerde staten en de burgemeester en wethouders de geluidsbelastingkaart vast. Dit gebeurt in ieder geval vóór 30 juni 2022.

Bij de geluidsbelastingkaart zijn slechts feiten vastgesteld. Om deze reden is het vaststellen van een geluidsbelastingkaart geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Tegen het vaststellen van een geluidsbelastingkaart is dus geen beroep mogelijk.

Verkiezings- en zomerreces

Wij raden aan de tijd voor het vaststellen reëel in te schatten. En rekening te houden met een verkiezingsreces voor gemeenten. Zeker als er wordt verwacht dat de geluidsbelastingkaart controversieel is.

Alle bestuursorganisaties zullen in ieder geval moeten rekening houden met het zomerreces.

Dat kan betekenen dat sommige organisaties de geluidsbelastingkaart ruim vóór 30 juni 2022 aan het bestuur aanbieden. Dat hangt af van het bestuurlijk besluitvormingsproces dat de organisatie hanteert.

Niet tijdig vaststellen

Als een provincie en, of een gemeente niet voldoet aan het vaststellen van de geluidsbelastingkaart, wordt artikel 11.10 Wm toegepast. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kan dan de verplichting uitvoeren, waarbij de kosten worden doorberekend aan de provincie of gemeente.

Uitstel vragen kan niet

De kaarten stelt u vast op basis van gegevens die redelijkerwijs beschikbaar zijn. Daarom kunt u geen uitstel vragen voor het vaststellen van de geluidsbelastingkaart. De Wet milieubeheer (en Omgevingswet) beschrijft geen procedure om uitstel te kunnen vragen.

Kennisgeving

Binnen één maand na de vaststelling van de geluidsbelastingkaart geven de bestuursorganisaties kennis van (artikel 11.9, lid 1 Wm):

  • deze vaststelling
  • van de geluidsbelastingkaart, en
  • overzicht van de belangrijkste punten van die kaart

Dit vindt plaats in de vorm van een volledige publicatie en kennisgevingen in de vorm van een zakelijke weergave van de inhoud. Hierin meldt u de wijze waarop en de periode waarin deze stukken voor iedereen ter inzage liggen. Deze publicatie vindt plaats in een uitgave van respectievelijk de Staatscourant, een provinciaal blad of gemeenteblad.

De geluidsbelastingkaart voor publiek

Gemeenten en provincies stellen de geluidsbelastingkaart dus ook beschikbaar aan het publiek. Deze blijft beschikbaar tot een nieuwe versie is vastgesteld.

Veel organisaties presenteren de geografische kaart via een interactieve applicatie. Hierbij is het eenvoudig te schakelen tussen de verschillende geluidsbronnen.


Volgende stap