Uitwisseling gegevens

Gemeenten, provincies en het Rijk hebben informatie van elkaar nodig om geluidsbelastingkaarten te maken. In bijlage 1 van de Regeling geluid milieubeheer is aangegeven wie aan wie welke informatie geeft. Ook België, Duitsland en elke andere lidstaat van de Europese Unie kunnen om deze informatie vragen. Hieronder is de uitwisseling van gegevens uitgewerkt voor:

Het verzoek om informatie en de levering van informatie

Volgens artikel 11.7 van de Wet milieubeheer moet het bevoegd gezag informatie geven die nodig is voor het opstellen van de geluidsbelastingkaart. Deze informatie omvat alle inlichtingen en gegevens waarover zij kunnen beschikken. Dat is informatie die het bevoegd gezag al heeft en die hij met een redelijke inspanning kan krijgen.

Het verzoek om informatie moet op tijd gebeuren. Het aanleveren van informatie kost tijd. Er moet daarna nog voldoende tijd over zijn om de geluidsbelastingkaart op tijd vast te stellen.

Bij een verzoek wordt die informatie binnen drie maanden gegeven. Die termijn kan niet altijd worden nagekomen. Gegevens uit 2016 zullen namelijk pas in de loop van 2017 beschikbaar komen. Het verzoek om die gegevens kan dus te vroeg zijn. In dat geval wordt de informatie zo snel mogelijk geleverd nadat die wel beschikbaar is.

De informatie heeft betrekking op het kalenderjaar 2016. Soms zijn gegevens uit dat jaar niet op tijd beschikbaar om de kaart op tijd te kunnen vaststellen. In dat geval kan worden gewerkt met de meest recente gegevens die beschikbaar zijn. Dat zijn meestal de gegevens van het jaar 2015. Deze gegevens worden geëxtrapoleerd naar het jaar 2016. Volgens de Richtlijn omgevingslawaai mogen de gegevens niet ouder zijn dan drie jaar.

Alle informatie over de ruimtelijke oriëntatie is gebaseerd op het rijksdriehoekcoördinatenstelsel.

Informatie aan provincies en het Rijk

Op verzoek van een provincie, Rijkswaterstaat of ProRail levert een gemeente de volgende gegevens:

 • ligging van woningen en andere geluidsgevoelige objecten binnen de begrenzing die zij hebben aangegeven;
 • ligging van afschermende objecten in datzelfde gebied;
 • ligging van stille gebieden.

Wegverkeer

Het is mogelijk dat de contour van een (belangrijke) weg over het gebied van een agglomeratiegemeente loopt. Die gemeente heeft dan informatie nodig over deze (belangrijke) wegen voor het maken van de eigen geluidsbelastingkaart.

Deze informatie vraagt de gemeente rechtstreeks aan de provincie(s) en naburige gemeenten.

Informatie over belangrijke wegen van Rijkswaterstaat kunt u van de site van InfoMil downloaden.

Bij het uitwisselen van de informatie worden volgende gegevens verstrekt:

 • de verkeersintensiteit van de diverse categorieën motorvoertuigen, zoals die in 2016 gemiddeld over een representatief tijdvak optreedt;
 • per categorie: de verdeling over de verschillende rijstroken van het betrokken weggedeelte;
 • de voor het betrokken weggedeelte representatieve gemiddelde snelheid van de diverse categorieën motorvoertuigen;
 • het wegdektype per rijstrook van het betrokken weggedeelte;
 • wegligging vastgelegd in x-, y-, en z-coördinaten;
 • breedte van de weg;
 • de afmeting en ligging van afschermende objecten vastgelegd in x-, y-, en z-coördinaten;
 • de mate van absorptie van afschermende objecten.

Deze gegevens worden meestal uit een verkeersmodel afgeleid. Sommige verkeersmodellen kunnen direct met een geluidberekeningsmodel gekoppeld worden.

Spoorwegen

Het is mogelijk dat de contour van een (hoofd)spoorweg over het gebied van de agglomeratiegemeente loopt. Die gemeente heeft dan informatie over deze (hoofd)spoorwegen nodig voor het maken van de eigen geluidsbelastingkaart .

De informatie over spoorwegen vraagt de gemeente rechtstreeks aan de naburige gemeente(n) of provincie.

Informatie over hoofdspoorwegen van ProRail kunt u van de site van infoMil downloaden.

Bij het uitwisselen van de informatie worden volgende gegevens verstrekt:

 • de verkeersintensiteit van de diverse spoorvoertuigtypen, zoals die in 2016 gemiddeld over een representatief tijdvak optreedt;
 • de representatief te achten snelheid van de diverse spoorvoertuigtypen met onderscheid naar stoppende en doorgaande treinen;
 • de specifieke geluidemissies van de diverse spoorvoertuigtypen;
 • de bronhoogten die representatief zijn voor de betrokken spoorvoertuigtypen;
 • de mogelijke extra geluidemissie die optreedt bij het remmen van de betrokken spoorvoertuigtypen;
 • de karakteristieke baangesteldheid voor dat emissietraject;
 • de wijze van spoorstaafoplegging;
 • baanligging vastgelegd in x-, y-, en z-coördinaten;
 • de afmeting en ligging van afschermende objecten vastgelegd in x-, y-, en z-coördinaten.

Inrichtingen

Het is mogelijk dat de contour van een inrichting of een verzameling van inrichtingen over het gebied van een andere gemeente ligt. Deze andere gemeente heeft dan informatie nodig over deze (verzameling van) inrichtingen.

Die informatie vraagt de gemeente rechtstreeks aan het bevoegd gezag van die inrichting of verzameling van inrichtingen.

Op verzoek van een gemeente levert het bevoegd gezag de volgende gegevens:

Gezoneerd industrieterrein:

 • de waarde van de geluidsbelasting van de vastgestelde zone
 • de ligging van de vastgestelde zone.

Individuele inrichting:

 • de waarde van de (totale) geluidsbelasting van een maatwerk- of een vergunningsvoorschrift.

Deze informatie wordt alleen gegeven als een geluidsbelasting van minimaal 55 dB Lden, of 50 dB Lnight geldt bij een geluidsgevoelig object.

Luchthavens

Het is mogelijk dat een contour van een luchthaven over het gebied van een gemeente ligt. Deze gemeente heeft dan de contouren nodig. Dit is ook het geval als een handhavingspunt van Schiphol in een gemeente ligt.

Luchthavens zijn te onderscheiden in de luchthaven Schiphol, burgerluchthavens van nationale en van regionale betekenis, en militaire luchthavens (artikel 8.1 Wet luchtvaart).

Burgerluchtvaart van nationale betekenis en Schiphol

Het ministerie IenM is bevoegd gezag over de luchthavens van nationale betekenis en luchthaven Schiphol. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu geeft op verzoek aan gemeenten gegevens over (bijlage 1 Regeling geluid milieubeheer):

 • de ligging van een luchthaven;
 • de waarde(n) van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [de contouren];
 • de ligging van de punten buiten de luchthaven waar de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting is vastgesteld.

Informatie over Schiphol kunt u van deze site downloaden wanneer die beschikbaar is. De geluidsbelasting van Schiphol heeft betrekking op de periode van 1 november 2015 tot en met 31 oktober 2016 (artikel 8a.45 Wet luchtvaart). Het ministerie IenM stelt de contouren in november, december 2016 beschikbaar.

Ook bij andere luchthavens is dit de periode van het gebruiksjaar.

Burgerluchthaven van regionale betekenis

De provincie is bevoegd gezag over luchthavens van de regionale betekenis.

De informatie-uitwisseling over luchthavens van regionale betekenis is niet expliciet benoemd in bijlage 1 Regeling geluid milieubeheer. Op basis van artikel 11.7 Wm en artikel 16 en 17 Besluit geluid milieubeheer levert het bevoegd gezag op verzoek van een gemeente informatie voor de geografische kaart. Deze informatie is:

 • de ligging van de luchthaven
 • het beperkingengebied voor geluid
 • de contouren

De geluidsbelasting van overige burgerluchtvaart heeft betrekking op de periode van 1 november 2015 tot en met 31 oktober 2016. Dit is de periode van het gebruiksjaar bij luchtvaart.

Militaire luchthaven

Het ministerie van Defensie is bevoegd gezag over militaire luchthavens. De informatie-uitwisseling over militaire luchtvaart is niet expliciet benoemd in bijlage 1 Regeling geluid milieubeheer.

Volgens artikel 10.19 van de Luchtvaartwet zijn gegevens over de geluidsbelasting niet openbaar. De contouren zijn volgens artikel 10.23 van die wet wel openbaar. Op basis van artikel 11.7 Wm verstrekt het ministerie van Defensie de contourkaarten. Die contouren zijn gebaseerd op het feitelijk gebruik van de luchthaven door het luchthavenluchtverkeer.

Stille gebieden

Provincies en agglomeratiegemeenten stellen informatie over stille gebieden beschikbaar. Het gaat hierbij om de ligging van die gebieden.

Gemeenten, provincies en het Rijk kunnen deze informatie rechtstreeks aan de provincies en gemeenten vragen.

Kenniscentrum InfoMil biedt ondersteuning bij deze informatie-uitwisseling. Informatie over stille gebieden die provincies en gemeenten naar ons sturen, kunt u hier downloaden. Op dit moment heeft InfoMil nog geen gegevens ontvangen.

Stuur informatie over stille gebieden naar InfoMil