Uitwisseling gegevens

Gemeenten, provincies en het Rijk hebben informatie van elkaar nodig om geluidsbelastingkaarten te maken. In bijlage 1 van de Regeling geluid milieubeheer is aangegeven wie aan wie welke informatie geeft. Ook België, Duitsland en elke andere lidstaat van de Europese Unie kunnen om deze informatie vragen. Hieronder is de uitwisseling van gegevens uitgewerkt voor:

Het verzoek om informatie en de levering van informatie

Volgens artikel 11.7 Wm moet het bevoegd gezag informatie geven die nodig is voor het opstellen van de geluidsbelastingkaart. Deze informatie omvat alle inlichtingen en gegevens waarover zij kunnen beschikken. Dat is informatie die het bevoegd gezag al heeft en die hij met een redelijke inspanning kan krijgen.

Bij een verzoek wordt die informatie binnen 3 maanden gegeven. Die termijn kan niet altijd worden nagekomen. Gegevens uit 2021 zullen namelijk pas in de loop van 2022 beschikbaar komen. Het verzoek om die gegevens kan dus te vroeg zijn. In dat geval wordt de informatie zo snel mogelijk geleverd nadat die wel beschikbaar is. Volgens de richtlijn omgevingslawaai mogen de gegevens niet ouder zijn dan 3 jaar.

Het peiljaar is 2021. Het verkeersbeeld in 2020 en 2021 was vanwege Covid-19 niet representatief is. Let daarom op hoe met het effect van Covid-19 is omgegaan.

Informatie aan provincies en het Rijk

Op verzoek van een provincie, Rijkswaterstaat of ProRail levert een gemeente de volgende gegevens:

 • ligging van woningen en andere geluidsgevoelige objecten binnen de begrenzing die zij hebben aangegeven;
 • ligging van afschermende objecten in datzelfde gebied. Zie ook 3D Omgevingsmodel voor Geluid;
 • ligging van stille gebieden.

Wegverkeer

Het is mogelijk dat de contour van een (belangrijke) weg over het gebied van een agglomeratiegemeente loopt. Deze informatie vraagt de gemeente rechtstreeks aan het Rijk, de provincie(s) en naburige gemeenten.

De brongegevens van rijkswegen zijn beschikbaar via download.

Bij het uitwisselen van de informatie worden volgende gegevens verstrekt:

 • de verkeersintensiteit van de diverse categorieën motorvoertuigen, zoals die in 2021 gemiddeld over een representatief tijdvak optreedt
 • per categorie: de verdeling over de verschillende rijstroken van het betrokken weggedeelte
 • de voor het betrokken weggedeelte representatieve gemiddelde snelheid van de diverse categorieën motorvoertuigen
 • het wegdektype per rijstrook van het betrokken weggedeelte
 • wegligging vastgelegd in x-, y-, en z-coördinaten
 • breedte van de weg
 • de afmeting en ligging van afschermende objecten vastgelegd in x-, y-, en z-coördinaten
 • de mate van absorptie van afschermende objecten.

Deze gegevens worden meestal uit een verkeersmodel afgeleid. Sommige verkeersmodellen kunnen direct met een geluidberekeningsmodel gekoppeld worden.

Spoorwegen

Het is mogelijk dat de contour van een (hoofd)spoorweg over het gebied van de agglomeratiegemeente loopt. De informatie over spoorwegen vraagt de gemeente rechtstreeks aan het Rijk, de provincie(s) en de naburige gemeente(n) of provincie.

De brongegevens van hoofdspoorwegen zijn beschikbaar via download.

Bij het uitwisselen van de informatie worden volgende gegevens verstrekt:

 • de verkeersintensiteit van de diverse spoorvoertuigtypen, zoals die in 2021 gemiddeld over een representatief tijdvak optreedt
 • de representatief te achten snelheid van de diverse spoorvoertuigtypen met onderscheid naar stoppende en doorgaande treinen
 • de specifieke geluidemissies van de diverse spoorvoertuigtypen
 • de bronhoogten die representatief zijn voor de betrokken spoorvoertuigtypen
 • de mogelijke extra geluidemissie die optreedt bij het remmen van de betrokken spoorvoertuigtypen
 • de karakteristieke baangesteldheid voor dat emissietraject
 • de wijze van spoorstaafoplegging
 • baanligging vastgelegd in x-, y-, en z-coördinaten
 • de afmeting en ligging van afschermende objecten vastgelegd in x-, y-, en z-coördinaten.

Inrichtingen

Het is mogelijk dat de contour van een inrichting of een verzameling van inrichtingen over het gebied van een andere gemeente ligt. Op verzoek van een gemeente levert het bevoegd gezag de volgende gegevens:

Gezoneerd industrieterrein:

 • de waarde van de geluidsbelasting van de vastgestelde zone
 • de ligging van de vastgestelde zone.

Individuele inrichting:

 • de waarde van de (totale) geluidsbelasting van een maatwerk- of een vergunningsvoorschrift.

Deze informatie wordt alleen gegeven als een geluidsbelasting van minimaal 55 dB Lden, of 50 dB Lnight geldt bij een geluidsgevoelig object.

Luchthavens

Het is mogelijk dat een contour van een luchthaven over het gebied van een gemeente ligt. Deze gemeente heeft dan de contouren nodig. Dit is ook het geval als een handhavingspunt van Schiphol in een gemeente ligt.

Luchthavens zijn te onderscheiden in de luchthaven Schiphol, burgerluchthavens van nationale en van regionale betekenis, en militaire luchthavens (artikel 8.1 Wet luchtvaart).

Burgerluchtvaart van nationale betekenis en Schiphol

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is bevoegd gezag over de luchthavens van nationale betekenis en luchthaven Schiphol. Het ministerie van IenW geeft op verzoek aan gemeenten gegevens over (bijlage 1 Regeling geluid milieubeheer):

 • de ligging van een luchthaven;
 • de waarde(n) van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [de contouren];
 • de ligging van de punten buiten de luchthaven waar de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting is vastgesteld.

Burgerluchthaven van regionale betekenis

De provincie is bevoegd gezag over luchthavens van de regionale betekenis.

De informatie-uitwisseling over luchthavens van regionale betekenis is niet expliciet benoemd in bijlage 1 Regeling geluid milieubeheer. Op basis van artikel 11.7 Wm en artikel 16 en 17 Besluit geluid milieubeheer levert het bevoegd gezag op verzoek van een gemeente informatie voor de geografische kaart. Deze informatie is:

 • de ligging van de luchthaven
 • het beperkingengebied voor geluid
 • de contouren

De geluidsbelasting van overige burgerluchtvaart heeft betrekking op de periode van 1 november 2020 tot en met 31 oktober 2021.

Militaire luchthaven

Het ministerie van Defensie is bevoegd gezag over militaire luchthavens. De informatie-uitwisseling over militaire luchtvaart is niet expliciet benoemd in bijlage 1 Regeling geluid milieubeheer.

Volgens artikel 10.19 van de Luchtvaartwet zijn gegevens over de geluidsbelasting niet openbaar. De contouren zijn volgens artikel 10.23 van die wet wel openbaar. Op basis van artikel 11.7 Wm verstrekt het ministerie van Defensie de contourkaarten. Die contouren zijn gebaseerd op het feitelijk gebruik van de luchthaven door het luchthavenluchtverkeer.