Relatie geluidsbelastingkaart en actieplan

De geluidsbelastingkaart en het actieplan zijn onderdelen van een beleidscyclus. Het actieplan is het beleidsdocument dat een programma beschrijft om te streven naar een bepaalde akoestische situatie. De monitoring hiervan gebeurt met de geluidsbelastingkaarten.

InfoMil raadt aan de geluidsbelastingkaart en het ontwerpactieplan gelijktijdig te publiceren. Een belangrijk voordeel is dat dan relatie tussen plan en kaart voor het college/de gedeputeerden en het publiek duidelijk zichtbaar is. Op deze pagina treft u meer voordelen.

Samenhang

De geluidsbelastingkaarten en het actieplan zijn onderdelen van een beleidscyclus.

De eerste geluidsbelastingkaart (uit 2007, of anders 2012) kunt u beschouwen als een nulmeting. Het vormt de basis van elementen uit het actieplan: een onderbouwing van de reële plandrempel, de locaties waar prioritaire problemen zijn en de voorgenomen maatregelen.

De tweede en volgende geluidsbelastingkaarten zijn een instrument om de geluidsituatie te monitoren. De geluidsbelastingkaart van 2017 weergeeft de effecten van de voorgenomen maatregelen uit het actieplan 2013. Daarbij is niet alleen aandacht voor wat er is bereikt: de evaluatie. Maar ook voor eventuele nieuwe prioritaire problemen.

Het actieplan 2018 beschrijft voorgenomen maatregelen om deze prioritaire ploblemen op te lossen.

Als de geluidsbelastingkaart en het ontwerpactieplan gelijktijdig worden gepubliceerd, kan een extra kaart aan deze publicatie worden toegevoegd: Een kaart die ook de effecten van de voorgenomen maatregelen uit het actieplan 2018 weergeeft.

Deze systematiek van programma's en het monitoren daarvan vindt u terug in de Omgevingswet.

Gelijktijdig in procedure

Het is verstandig de geluidsbelastingkaart en het ontwerpactieplan gelijktijdig te publiceren. De voordelen zijn:

  • De relatie tussen plan en kaart is duidelijk zichtbaar voor het college/de gedeputeerden en het publiek.
  • Het projectteam beschouwt de huidige akoestische situatie bij het overwegen van maatregelen - o.a. een efficiënte rekenexercitie.
  • Het bestuur wordt in een vroeg stadium gecomitteerd aan het (ontwerp)actieplan. Gemeenten anticiperen ook op gemeenteraadsverkiezingen. Daardoor kunnen gemeenten het actieplan op tijd vaststellen.

Efficiënte rekenexercitie

Voor de geluidsbelastingkaart berekent u hoeveel inwoners zijn blootgesteld aan bepaalde geluidniveaus. Ook worden de doses-effect relaties berekend. Bij het doorrekenen van deze geluidbelastingkaarten gaat het vaak om enorme hoeveelheden data. Dit wordt over het algemeen uitgevoerd door externe bureaus.

Bij het actieplan moeten delen van de geluidsbelastingkaart opnieuw worden berekend. Het gaat hierbij om de effecten van de voorgenomen maatregelen inzichtelijk te maken.

Het is dus raadzaam om deze exercities samen te voegen. Volgens de planning uit het stappenplan volgen deze elkaar namelijk snel op.

De opdracht naar het externe bureau bevat in dat geval meer dan alleen het opstellen van de geluidsbelastingkaart.