Wat doet u bij te laat vaststellen van het actieplan?

Vraag

Een aantal overheden heeft aangegeven niet te kunnen voldoen aan de wettelijke deadline om het actieplan vast te stellen. Veel gehoorde argumenten zijn de vorming van het college en de planning van de consultatie na vakantieperiode. Het actieplan zal dus na 18 juli worden vastgesteld. In veel gevallen kunnen de overheden de informatie ook niet 18 augustus versturen.

  • Wat kunt u alsnog doen?
  • Wat zijn de gevolgen als dat niet lukt?

Antwoord

U verstuurt de informatie over het actieplan vóór 31 oktober 2018. Dit is informatie over:

  • een geactualiseerd actieplan, óf
  • het vorig actieplan dat u opnieuw (ongewijzigd) heeft vastgesteld

Te laat voor een volledig geactualiseerd actieplan. Wat nu?

De Wet milieubeheer kent geen procedure om het vaststellen van de actieplan uit te stellen. Om deze reden is het strikt juridisch gezien niet mogelijk uitstel te krijgen.

Als het niet lukt om de informatie aan te leveren voor eind oktober 2018, kunt u contact opnemen met Kenniscentrum InfoMil. Wij kunnen dan met u de mogelijkheden bespreken. Dit hangt af waar u zich in het proces bevindt.

Wat zijn de gevolgen als dat niet lukt?

InfoMil verzamelt informatie over de actieplannen voor de rapportage aan de Europese commissie. Vervolgens levert InfoMil de rapportage vóór de deadline uit de Europese richtlijn aan. Dat doet InfoMil in 2018. Het belang van InfoMil, namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is een volledige rapportage.

Als de rapportage over actieplannen niet volledig is, zal de Europese commissie de Nederlandse Staat hierop aanspreken. Het ministerie van IenW zal vervolgens de overheden benaderen die de informatie niet hebben verstuurd.

Uiterste datum aanleveren

Voor de rapportage moet InfoMil alle informatie uiterlijk 31 oktober 2018 hebben. De informatie over de actieplannen die daarna wordt aangeleverd kan niet meer mee in die rapportage. Daarom dringen wij er sterk op aan de informatie werkelijk vóór eind oktober 2018 aan te leveren bij InfoMil.

Mogelijkheden vaststellen actieplan

Artikel 11.12 Wm bevat de volgende zin:

Indien er sprake is van een belangrijke ontwikkeling die van invloed is op de geluidhindersituatie, en daarnaast ten minste elke vijf jaar na de vaststelling, wordt het actieplan opnieuw overwogen en zo nodig aangepast.

Uit deze zin volgt dat elke vijf jaar een actieplan moet worden vastgesteld. Deze zin biedt daarbij ook de volgende mogelijkheden.

Tussentijds actualiseren

De zinsnede "ten minste" geeft de mogelijkheid om een actieplan eerder of vaker vast te stellen als daarvoor aanleiding is.

Ongewijzigd vaststellen

De zinsnede "zo nodig" impliceert dat het actieplan ook niet hoeft te worden aangepast. In dat geval wordt het actieplan ongewijzigd vastgesteld voor de periode 2018 - 2023.

Het vorige actieplan (wel) opnieuw overwogen. Dit betekent dat een evaluatie van het vorig actieplan plaatsvindt. Richting het publiek (en de raad) geeft u in het vaststellingsbesluit de motivering waarom aanpassing niet nodig is.

Het proces en de procedure wijzigt dus niet. Bij deze optie is ook een publieksconsultatie verplicht.