Is uitstel mogelijk voor het vaststellen van de geluidsbelastingkaart?

Vraag

Kan een provincie of gemeente uitstel vragen voor het vaststellen van de geluidsbelastingkaart?

Antwoord

Er is geen procedure om het vaststellen van de geluidsbelastingkaarten uit te stellen. Om deze reden is het strikt juridisch gezien niet mogelijk uitstel te krijgen.

De kaarten stelt u vast op basis van gegevens die redelijkerwijs beschikbaar zijn. In de toelichting op artikel 23 Bgm staat hierover:

"In bepaalde gevallen zijn gegevens uit het verstreken kalenderjaar niet tijdig beschikbaar om de kaart tijdig te kunnen vaststellen. In dat geval kan worden gewerkt met de meest recente gegevens die beschikbaar zijn (doorgaans de gegevens die betrekking hebben op het jaar vóór het verstreken kalenderjaar), met een extrapolatie naar het kalenderjaar dat fungeert als peiljaar voor de kaart. Ingevolge de richtlijn omgevingslawaai mogen de gegevens echter niet ouder zijn dan drie jaar."

Dit heeft betrekking op alle overheden die gegevens verzamelen voor het opstellen van een geluidsbelastingkaart.

Maar het heeft ook betrekking op de gegevens die een gemeente verzamelt van andere bronbeheerders. Volgens artikel 11.7, lid 2 verstrekt een bronbeheerder de gegevens waarover hij kan beschikken.

Openstelling rijksweg A4 in 2016

Het is mogelijk dat bepaalde situaties wel in het peiljaar 2016 gerealiseerd zijn, maar dat daarover de gegevens niet tijdig beschikbaar waren. Een voorbeeld hiervan is de openstelling van de A4 tussen Delft en Schiedam. Dit wegvak is in de loop van 2017 voor het eerst opgenomen in het landelijk overzicht van verkeersintensiteiten. Dit is voor Rijkswaterstaat te laat om tijdig de geluidsbelastingkaart vast te kunnen stellen. De geluidsbelasting van dit wegvak en de effecten van deze nieuwe weg op de aangrenzende en omliggende wegvakken worden bij de eerstvolgende karteringsronde (peiljaar 2021) inzichtelijk gemaakt.

Omissie brongegevens ProRail

ProRail heeft een fout hersteld in de brongegevens. Op sommige delen van trajecten ontbrak een deel van de treinbewegingen.

Gemeenten kunnen nieuwe brongegevens downloaden als deze fout effect heeft op de geluidsbelastingkaart van de gemeente. Dat effect is in te schatten met deze kaart (pdf, 5.7 MB). Deze gemeenten maken zelf een inschatting of ze tijd genoeg hebben om de berekening opnieuw uit te voeren.

Het is in principe niet mogelijk om uitstel te vragen voor het vaststellen van de kaarten. De herstelde brongegevens zijn echter in april 2017 beschikbaar gesteld. Als u onvoldoende tijd heeft de herstelde brongegevens te verwerken, neemt u contact op met InfoMil via de Helpdesk.

Vaker vaststellen

Gemeenten hebben de mogelijkheid om de kaarten vaker dan één keer per vijf jaar de geluidsbelastingkaart vast te stellen. Zie de stap Actualiseren?

De motivatie om de kaart opnieuw vast te stellen ligt bij het bevoegd gezag.