Verschil getallen uit geluidsbelastingkaart 2011 en 2016 is groot. Wat nu?

Vraag

In het excelbestand voor de strategische geluidsbelastingkaart van InfoMil is een tabblad opgenomen dat heet Verschiltabellen.

U kunt hier de aantallen (ernstig) gehinderden en slaapverstoorden uit de geluidbelastingkaart van 2011 invullen. De aantallen van 2016 komen rechtstreeks uit het tabblad met de naam Gemeente of Beheerder. Het verschil met de geluidbelastingkaart van 2016 is dan inzichtelijk. Soms zijn die verschillen erg groot. Dit leidt vaak tot de volgende vragen:

  • Moet je dit tabblad in dat geval invullen?
  • Moeten berekeningen opnieuw worden uitgevoerd?
  • Wat communiceer je hierover naar het publiek?

Antwoord

Tabblad

Dit tabblad is niet verplicht in te vullen. Het is een service die wij bieden. Dit tabblad is gebaseerd op artikel 24 onder l Bgm (evaluatie resultaten vorig actieplan). De wet specificeert niet wat onder resultaat wordt verstaan. Het bevoegd gezag is vrij daar zelf een keus in te maken.

Het lijkt logisch deze evaluatie aan te laten sluiten op het effect van de voorgenomen maatregelen (onderdeel j artikel 24, lid 1Bgm). Gecombineerd met onderdeel i, kunt u de resultaten uitdrukken in de verandering van het aantal (ernstig) gehinderden en slaapverstoorden.

Verschillen

Verschillen in de geluidsbelastingkaarten van 2011 en 2016 kunnen diverse oorzaken hebben. Bijvoorbeeld:

  • aantal mensen per woning
  • toepassen andere rekenmethode
  • meer gedetailleerde invoergegevens (zoals hoogtes, gebouwvormen, wegdekken)
  • andere verkeersintensiteiten (bijvoorbeeld door aanleg van een rondweg)
  • gewijzigd aantal inwoners (bijvoorbeeld door bouw van nieuwe woningen)

Bij het opstellen van de geluidsbelastingkaart 2011 werd gerekend met een factor 2,2 mensen per woning. Bij de kaart van 2016 wordt gerekend met een factor 2,3. De toename van het aantal bewoners leidt tot meer gehinderden. Dat is het gevolg van de trent volgens het CBS dat nu gemiddeld meer mensen in een woning wonen. Dit kunt u toelichten in het rapport.

Zelfs in gebieden waar ogenschijnlijk niets is gewijzigd kan dus een verschil zichtbaar zijn.

Het is mogelijk dat het verschil vooral te verklaren is door gebruik van meer gedetailleerde invoergegevens. Voor een goede vergelijking kunt u de berekening van 2011 opnieuw uitvoeren met die meer gedetailleerde gegevens. Houdt u in dat geval rekening met mogelijk andere (fysieke) verschillen tussen 2011 en 2016.

Actieplan

Een actieplan bevat een evaluatie van de uitvoering en de resultaten van het vorige actieplan. Het gaat zowel om het verloop van de uitvoering van dat plan als om de bereikte resultaten. Deze evaluatie heeft dus betrekking op het effect van de voorgenomen maatregelen die zijn uitgevoerd.

Het is belangrijk rekening te houden met de ontwikkeling van de geluidsbron en/of de omgeving. Vooral als die ontwikkeling geen relatie heeft met die maatregel.

Communicatie

Het is niet verplicht om het verschil in totaal aantal (ernstig) gehinderde of slaapverstoorde te rapporten. De evaluatie in het actieplan mag hier uiteraard wel op ingaan. Een verklaring van de verschillen kan te maken hebben met de diverse ontwikkelingen.