Wettelijke grondslag

Beheerders van belangrijke infrastructuur en gemeenten binnen agglomeraties stellen iedere 5 jaar een geluidsbelastingkaart en een actieplan op. Deze verplichting komt voort uit de Europese richtlijn omgevingslawaai en is geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving.

Europese richtlijn omgevingslawaai

De richtlijn omgevingslawaai heet voluit Richtlijn inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai. Deze is vastgesteld in 25 juni 2002 door het Europese Parlement en de Raad.

De richtlijn omgevingslawaai is gericht op het vermijden, voorkomen of verminderen van schadelijke gevolgen van omgevingslawaai. Dit wordt bereikt door:

  1. het vaststellen van de blootstelling aan omgevingslawaai met geluidbelastingkaarten volgens gemeenschappelijke bepalingsmethoden;
  2. het voorlichten van het publiek over het omgevingslawaai en de effecten daarvan;
  3. het aannemen van actieplannen om omgevingslawaai (waar nodig) te voorkomen en te  beperken, en om een goede milieukwaliteit te handhaven.

De richtlijn vormt ook de basis voor het (waar nodig) ontwikkelen van EU-maatregelen om het lawaai van de belangrijkste geluidsbronnen te verminderen. Hieronder valt het geluid van weg- en spoorwegvoertuigen en -infrastructuur, vliegtuigen, materieel voor gebruik buitenshuis en in de industrie en verplaatsbare machines.

De tekst van de richtlijn omgevingslawaai is gewijzigd via een aantal richtlijnen, verordeningen en rectificaties, zoals de richtlijn INSPIRE.

De richtlijn omgevingslawaai is in 2004 geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Eerst in de Wet geluidhinder, vanaf 2012 in de Wet milieubeheer. De Europese richtlijn is ook geïmplementeerd in de Omgevingswet.

Omgevingswet

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking.

De geluidsbelastingkaart wordt uiterlijk 30 juni 2022 vastgesteld - en valt daarmee nog onder het regime van de Wet milieubeheer.

Het actieplan geluid wordt uiterlijk vastgesteld op 18 juli 2024 volgens de Omgevingswet.

Volgens artikel 4.97 en 4.98 Invoeringswet Omgevingswet is een geluidsbelastingkaart en actieplan dat is vastgesteld onder de Wet milieubeheer een geluidbelastingkaart en een actieplan geluid onder de Omgevingswet. De geluidsbelastingkaart en het actieplan geluid dat is vastgesteld onder de Wet milieubeheer, behoudt daarmee zijn status. En zijn geen juridische of technische aanpassingen nodig.

Het actieplan geluid is op zichzelf geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en is niet gericht op rechtsgevolgen. Overgangsrecht is daarom niet van toepassing.

Lees ook Instructieregels Omgevingslawaai.

'Rondes'

Elke 5 jaar worden geluidsbelastingkaarten en actieplannen vastgesteld.
Bij eerste ronde zijn deze in respectievelijk 2007 en 2008 vastgesteld.

Nu bij de vierde ronde worden de geluidsbelastingkaart en het actieplan geluid vastgesteld in respectievelijk 2022 en 2024. Dat is geregeld via de Verordening (EU) 2019/1010 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019. Voor de daaropvolgende ronden zal de periode van vijf jaar worden hervat.