Geluid, gezondheid, veiligheid

Binnen het thema Geluid, gezondheid, veiligheid vindt u informatie over de deelonderwerpen: geluid, asbest, chemische stoffen, legionella, geur, luchtkwaliteit, fijn stof, VOS en externe veiligheid.

Deze milieuonderwerpen kunnen invloed hebben op de gezondheid van mensen. Daarbij kan ook de beleving van risico's en hinder een rol spelen. De overheid heeft een rol in het beperken van negatieve effecten voor de bevolking. Preventieve maatregelen (bijvoorbeeld via een goede ruimtelijke ordening of vergunningverlening) hebben uiteraard de voorkeur boven maatregelen achteraf. Verder kan een tijdige en heldere communicatie met de bevolking de beleving positief beïnvloeden.

U krijgt informatie over de milieu-aspecten en de regelgeving, die overheden nodig hebben om hun taken uit te voeren. Ter ondersteuning vindt u verwijzingen naar andere relevante informatiebronnen.


Uw onderwerpen

Informatie per functie, activiteit of branche