Geluid

Geluid is in het ruimtelijk spoor een belangrijk milieuaspect. Bijna alle functies/bestemmingen hebben er mee te maken. Sommige functies zijn veroorzaker van geluidsoverlast, zoals verkeer en bedrijven. Andere functies, zoals wonen, de gezondheidszorg en onderwijs kunnen hinder ondervinden van geluid.

Hier vindt u op overheden gerichte informatie over het aspect geluid in relatie tot het omgevingsrecht.

Helpdesk geluid

De helpdesk van InfoMil is voor overheden bereikbaar voor vragen over geluid in relatie tot de Wabo, de Wro en de Wet geluidhinder (uitgezonderd het saneringstraject).

Kartering en Actieplannen

straat-bovenaazicht-delcio-

Kenniscentrum InfoMil ondersteunt de overheden die geluidsbelastingkaarten en actieplannen moeten opstellen.

Inhoudelijk dossier geluid

boeken

Hier vindt u de beschikbare kennis over het aspect geluid overzichtelijk bij elkaar.

Nieuws