Welke eisen stelt het Activiteitenbesluit aan de opslag van AdBlue?

Vraag

Vrachtwagens tanken vaak AdBlue. Waaraan moet bovengrondse opslag en afleveren van AdBlue voldoen? En wat verandert er als een bedrijf AdBlue wil gaan afleveren?

Antwoord

AdBlue afleverzuil

Wat is AdBlue?

AdBlue is een ureum-oplossing die vrachtwagens in een afzonderlijke tank meenemen. AdBlue maakt de uitlaatgassen minder schadelijk. Door de ureum in de hete uitlaatgassen te spuiten, worden de stikstofoxiden omgezet in stikstof en water.

AdBlue is dus geen brandstof en ook geen gevaarlijke stof volgens de vervoerswetgeving (ADR). AdBlue is een bodembedreigende vloeistof die moet worden opgeslagen en afgeleverd boven een bodembeschermende voorziening.

Activiteitenbesluit (type B bedrijf)

Afleveren

AdBlue wordt meestal bij tankstations afgeleverd die ook vloeibare brandstof verkopen. Activiteitenregeling artikel 3.25, lid 11 schrijft voor het hele tankstation dezelfde bodembeschermende voorzieningen voor. Dus bij kleinschalig afleveren van vloeibare brandstof (< 25.000 liter/jaar) is een vloeistofkerende vloer met incident management genoeg. Bij grootschalig afleveren van vloeibare brandstof (> 25.000 liter/jaar) is een vloeistofdichte vloer nodig. Ook voor AdBlue.

Transportbedrijven kunnen zelf AdBlue afleveren aan de eigen vrachtwagens, zonder dat zij ook brandstof afleveren. In dat geval kan met de zorgplicht van Activiteitenbesluit (artikel 2.1) een bodembeschermende voorziening worden geëist.

Opslag

AdBlue is een bodembedreigende vloeistof. Een bovengrondse opslagtank met AdBlue moet dubbelwandig zijn of boven een lekbak zijn geplaatst volgens Activiteitenregeling artikel 4.18. AdBlue in verpakking moet volgens Activiteitenregeling artikel 4.10 ook boven een bodembeschermende voorziening. Dat is een vloeistofdichte vloer of lekbak of een deugdelijke (ADR) verpakking boven een vloeistofkerende vloer met incident management.

Nieuwe activiteit

Een type B tankstation moet een melding doen voor het toevoegen van AdBlue opslag/-afleveren. Het gaat namelijk om een milieurelevante (bodembedreigende) activiteit die wordt toegevoegd aan de bedrijfsvoering.

Vergunning (type C bedrijf - niet IPPC)

Afleveren

AdBlue wordt vooral verkocht op de grotere tankstations langs snelwegen, die vaak vanwege LPG-verkoop vergunningplichtig zijn. Voor het afleveren gelden de regels van het Activiteitenbesluit (zie onder Activiteitenbesluit, Afleveren), want dit is geregeld in hoofdstuk 3.

Opslag

De bovengrondse opslag van AdBlue moet in de omgevingsvergunning milieu worden geregeld. De regels van het Activiteitenbesluit gelden niet voor type C (niet IPPC) bedrijven, omdat de opslag van AdBlue in hoofdstuk 4 is geregeld.

Het ligt voor de hand om in de vergunning aan te sluiten bij de eisen voor opslag van bodembedreigende vloeistoffen in § 4.1.3 (zie onder Activiteitenbesluit, Opslag). De eisen in Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling zijn namelijk gebaseerd op de beste beschikbare technieken (BBT).

Nieuwe activiteit

De exploitant moet een wijzigingsvergunning aanvragen voor het uitbreiden met bovengrondse opslag van AdBlue. Voor het afleveren van AdBlue is een melding Activiteitenbesluit nodig. Deze melding is vormvrij en de exploitant kan deze melding combineren met de aanvraag voor de wijzigingsvergunning.

Meestal moet de vergunning worden aangevuld om de bodembeschermende voorzieningen voor te schrijven voor de AdBlue opslag. Dit is niet nodig als dit al is geregeld in de bestaande vergunning. Bijvoorbeeld als de vergunning voor alle (niet nader gespecificeerde) bodembedreigende activiteiten een vloeistofdichte vloer of lekbak voorschrijft. Daarmee is dan ook de opslag van AdBlue geregeld.


Uw onderwerpen