Regelgeving in ontwikkeling: Veiligheid in het Activiteitenbesluit

Deze pagina geeft een overzicht van toekomstige wijzigingen van het Activiteitenbesluit over het aspect Veiligheid.

In deze tabel staat een chronologisch overzicht van alle verwachte wijzigingen van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die zijn (voor)gepubliceerd.

Verwachte wijzigingen Activiteitenbesluit en -regeling
Wijziging Planning inwerkingtreding
Wijziging Activiteitenregeling erkende maatregelen voor energiebesparing (2e lichting) 1 juli 2017
Wijziging Activiteitenbesluit zuiveringsplicht glastuinbouw en driftreducerende technieken 2017
Wijzigingen kleiduiven (reparaties 'vierde tranche') 1 oktober 2017
Wijziging Activiteitenregeling actualisatie PGS 15 1 oktober 2017
Implementatie Richtlijn middelgrote stookinstallaties 19 december 2017
Wijziging Activiteitenregeling erkende maatregelen voor energiebesparing (3e lichting) 1 januari 2018
Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) en andere besluiten en regelingen onder de Omgevingswet. 2019

Zie voor informatie over alle wijzigingen van het Activiteitenbesluit: Regelgeving in ontwikkeling Activiteitenbesluit.

Wijzigingen kleiduiven (reparaties 'vierde tranche')

Naast de op 1 januari 2017 in werking getreden wijzigingen van Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling, wijzigt er in hetzelfde wijzigingsbesluit en -regeling nog een en ander rond kleiduivenschieten. Deze treden later in werking,  naar verwachting op 1 oktober 2017, met een nog te publiceren apart inwerkingtredingsbesluit.

Wijziging Activiteitenregeling actualisatie PGS 15

De wijziging verwerkt de geactualiseerde PGS 15 (inclusief meer maatwerkmogelijkheden) en een aantal NEN normen in de Activiteitenregeling. Ook zijn er enkele reparaties van fouten en onduidelijkheden.

Verder worden de volgende nieuwe of herziene PGS richtlijnen uit 2016 of 2015 aangewezen als BBT document in de Regeling omgevingsrecht (Mor):

  • PGS 15 over verpakte gevaarlijke stoffen
  • PGS 29 over bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks
  • PGS 32 over explosieven voor civiel gebruik
  • PGS 35 over afleverinstallaties van waterstof voor wegvoertuigen

Status
De wijzigingsregeling is 6 april 2017 voorgepubliceerd in Staatscourant nummer 18777. Het streven is om deze wijzigingen per 1 oktober 2017 in werking te laten treden.

Activiteitenbesluit en Omgevingswet

Het is niet de bedoeling van het ministerie van Infrastructuur en Milieu om het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling nog grootschalig te wijzigen of aan te vullen.

Grote toekomstige wijzigingen verwerkt het ministerie in het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) en andere besluiten en regelingen onder de Omgevingswet.


Uw onderwerpen

Regelgeving in ontwikkeling Activiteitenbesluit