Regelgeving in ontwikkeling: toekomstige wijzigingen Activiteitenbesluit

Deze pagina beschrijft de komende wijzigingen van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling:

De tabel geeft een chronologisch overzicht van alle verwachte wijzigingen van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling.

Verwachte wijzigingen Activiteitenbesluit en -regeling
Wijziging Planning inwerkingtreding
Implementatie BBT-conclusies grote stookinstallaties in besluit en regeling 1 juni 2019
Energiebesparing informatieplicht in besluit en regeling 1 juli 2019
Reparaties Activiteitenbesluit en -regeling en actualisatie normen 1 juli 2019
Plicht in besluit tot informeren consument over E10 benzine bij tankstations 1 oktober 2019
Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) en andere besluiten en regelingen onder de Omgevingswet 1 januari 2021

Implementatie BBT-conclusies grote stookinstallaties

Het betreft een wijziging van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling door de implementatie van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1442. Dit Uitvoeringsbesluit wijzigt de BBT-conclusies voor grote stookinstallaties. Deze zijn geïmplementeerd in hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit.

Status
De wijziging die het Activiteitenbesluit wijzigt is voorgepubliceerd op 15 oktober 2018. De inspraakperiode is ten einde. Er komt ook een wijzigingsregeling, die de Activiteitenregeling zal wijzigen. De verwachte datum van inwerkingtreding van alle wijzigingen is 1 juni 2019.

Energiebesparings informatieplicht

Type A en B bedrijven onder het Activiteitenbesluit moeten alle energiebesparende maatregelen nemen die in maximaal vijf jaar zijn terugverdiend. Door de wijziging komt in artikel 2.15 van het besluit een verplichting om te informeren hoe een bedrijf aan de energiebesparingseis heeft voldaan. Ook komen er standaard parameters voor de berekening van de terugverdientijd.

Status
De periodes van internetconsultatie  van het wijzigingsbesluit en de wijzigingsregeling zijn voorbij. Alle wijzigingen, en hiermee de informatieplicht, treden op 1 juli 2019 in werking. Dit is ook direct de datum waarop een bedrijf de informatie moet hebben ingediend.

Reparaties en actualisatie normen

Wijzigingen Activiteitenbesluit

Het gaat in deze wijziging om redactionele correcties, verduidelijkingen en het herstel van verwijzingen. Naast het Activiteitenbesluit wijzigen delen van het Besluit omgevingsrecht over vergunningplicht.

Status
Het wijzigingsbesluit is 16 oktober 2018 voorgepubliceerd. De periode van inspraak is voorbij. De wijzigingen treden naar verwachting op 1 juli 2019 in werking.

Wijzigingen Activiteitenregeling

De wijzigingen gaan over verwijzingen naar geactualiseerde NEN-normen en geactualiseerde PGS-richtlijnen. Ook zijn er redactionele correcties, verduidelijkingen, herstel van verwijzingen naar vernummerde artikelen en andere technische fouten.

Verder vervalt de aanwijzing van de Handreiking (co-)vergisting van mest als BBT document in de bijlage van de de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Status
De periode van internetconsultatie is voorbij. De wijzigingen treden naar verwachting op 1 juli 2019 in werking.

Informeren consument over E10 benzine

Deze wijziging gaat over benzine waar tot 10% bio-ethanol (E10) is bijgemengd. De eisen over het informeren van de consument over deze brandstof bij tankstations, staan in het Activiteitenbesluit in artikel 3.21. Ze vervallen in het Activiteitenbesluit en komen te staan in het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging.

Status
De wijziging treedt 1 oktober 2019 in werking. De wijziging is 29 januari 2019 voorgepubliceerd. De periode van inspraak is voorbij.

Activiteitenbesluit en Omgevingswet

Het is niet de bedoeling van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling of het Besluit omgevingsrecht nog grootschalig te wijzigen of aan te vullen.

Grote toekomstige wijzigingen in milieuregelgeving verwerkt het ministerie in het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL) en andere regelgeving onder de Omgevingswet.

Meer informatie

Zie voor algemene informatie over (toekomstige) wijzigingen:

  • De toelichtingen in het algemene deel en het artikelgewijze deel van de officiële (voor)publicaties
  • De door InfoMil gemaakte integrale versies van Activiteitenbesluit en -regeling met zichtbare wijzigingen en delen van het Besluit omgevingsrecht (Bor) met zichtbare wijzigingen