Toestemmingen Wabo

De grondslag van de omgevingsvergunning, de toestemmingen, is gelegen in de verbodsartikelen 2.1 en 2.2 van de Wabo:

  • De in artikel 2.1, lid 1, onder a tot en met i, genoemde activiteiten.
    De activiteiten a t/m h zijn concrete activiteiten zoals bouwen, drijven van een inrichting ed. Onder artikel 2.1, lid 1, onder i staat de grondslag voor bij AMvB nog aan te wijzen andere activiteiten. Hieronder valt de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM).
  • De in artikel 2.2, eerste lid, genoemde activiteiten die op grond van een provinciale of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing nodig hebben.
  • De op grond van artikel 2.2, tweede lid, door gemeenten, provincies en waterschappen in hun verordeningen nog aangewezen andere omgevingsvergunningplichtige activiteiten.

U vindt hier informatie over een aantal belangrijke toestemmingen.


Uw onderwerpen