Lozen hemelwater buitenkant kas

De activiteit omvat het lozen van hemelwater afkomstig uit een hemelwaterafvoersysteem van een kas. De doelstelling is dat hemelwater wordt hergebruikt voor gietwater.

Vindplaats

Het voorschrift voor het lozen van hemelwater afkomstig uit een hemelwaterafvoersysteem van een kas is opgenomen in artikel 3.60 van § 3.5.1 van het Activiteitenbesluit.

Alleen lozen in of op de bodem, in een hemelwaterriool of in oppervlaktewater is geregeld.

Er zijn voorwaarden om te voorkomen dat de in de kas gebruikte gewasbeschermingsmiddelen of biociden via condenswater in het hemelwater terecht komt. Als niet aan deze voorwaarden kan worden voldaan moet men het hemelwater via een overstortvoorziening lozen. Deze overstortvoorziening is geplaatst voor een opvangvoorziening voor hemelwater. Het water uit deze opvangvoorziening gebruikt men als gietwater. Daarmee wordt onnodig lozen van gewasbeschermingsmiddelen voorkomen.
Er zijn situaties waar men hemelwater niet als gietwater gebruikt. Het kan dan voorkomen dat de condenswaterafvoer via het hemelwaterafvoersysteem loopt, terwijl men in de kas ook chemische gewasbeschermingsmiddelen of biociden gebruikt. In die gevallen kan dit door het bevoegd gezag verandert worden op basis van de zorgplicht. Het besluit kent namelijk niet de verplichting om een hemelwateropvangvoorziening aan te leggen.

De activiteit is geregeld in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit. Daarom gelden de voorschriften voor type B- en type C-bedrijven. Een inrichting type B en een inrichting type C moeten de activiteit melden.

In de oorspronkelijke tekst van het Activiteitenbesluit is een nota van toelichting (pdf, 91 kB) opgenomen. Deze is hier verwerkt. Sinds het van kracht worden van deze voorschriften per 1 januari 2013,  is er geen wijzig doorgevoerd.

Verboden en voorwaarden

Hemelwater afkomstig uit een hemelwaterafvoersysteem van een kas mag niet worden geloosd op het vuilwaterriool.

Het lozen van hemelwater toegestaan als:

  • de hemelwateropvangvoorziening een inhoud heeft van ten minste 3.500 m3 per hectare teeltoppervlak,
  • de kas zo is gebouwd dat condenswater niet in het hemelwaterafvoersysteem terecht komt,
  • in de kas gewasbeschermingsmiddelen of biociden zo worden toegepast dat ze niet in het hemelwaterafvoersysteem komen,
  • in de kas allen geteeld wordt met biologische productiemethoden.

Als niet aan deze voorwaarden kan worden voldaan is het lozen alleen toegestaan, als het hemelwater via een overstortvoorziening loost die voor een opvangvoorziening voor hemelwater is aangelegd. Daarmee zorgt men ervoor dat het leeuwendeel van de in de kas gebruikte gewasbeschermingsmiddelen of biociden wordt opgevangen.

Controleaspecten

  1. Kan er condenswater in het hemelwatersysteem terechtkomen? gebruikt men in de kas gewasbeschermingsmiddelen of biociden?
  2. Is een hemelwateropvangvoorziening aanwezig?
  3. Is een aanwezige hemelwateropvangvoorziening voorzien van een overstortvoorziening? of geldt een van de uitzonderingen?
  4. Wordt de overstort van hemelwater geloosd op of in de bodem of in oppervlaktewater of hemelwaterriool?