Lozen afvalwater wassen en spoelen bij melkwinning

Afvalwater van het wassen en spoelen van melkwinningsinstallaties zet men zoveel mogelijk in voor hergebruik. Het deel van het afvalwater dat niet geschikt is voor hergebruik moet men op een andere manier verwerken. Het lozen op de bodem is ook toegestaan.

Op deze pagina

Wat u moet weten over deze lozingsvoorschriften:

Toepassingsgebied

Met een melkwinningsinstallaties bedoelt men de combinatie van melkmachine, leidingen en (opslag)tanks.

Het reinigen van de melkput en de ruimte waar de installaties staan opgesteld, valt hier niet onder deze voorschriften. Het afvalwater dat hierbij vrijkomt valt onder het reinigen en ontsmetten van dierenverblijven.

Vindplaats

Voorschriften voor de activiteit staan in artikel  3.129 van § 3.5.8 van het Activiteitenbesluit.

De activiteit is geregeld in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit. Daarom gelden de voorschriften voor type B- en type C-bedrijven. Een inrichting type B en een inrichting type C moeten de activiteit melden.

In de oorspronkelijke tekst van het Activiteitenbesluit is een nota van toelichting (pdf, 78 kB) (pdf, 78 kB) opgenomen. Sinds het van kracht worden van deze voorschriften per 1 januari 2013, is deze activiteit niet gewijzigd.

Maatwerk of vergunning

Voor deze activiteit heeft men alleen de lozing op de bodem geregeld. Voor lozingen in een vuilwaterriool of hemelwaterriool moeten initiatiefnemers een maatwerkvoorschrift op basis van Artikel 2.2 Activiteitenbesluit aanvragen.

Wie is bevoegd gezag

Voor deze afvalwaterstroom is de waterkwaliteitsbeheerder alléén het bevoegd gezag, als er sprake is van een lozing op oppervlaktewater. Voor een lozing in oppervlaktewater is een Waterwetvergunning nodig. De waterkwaliteitsbeheerder is in dat geval bevoegd gezag. Afhankelijk van de keur kan dit met een reguliere vergunning (korte procedure volgens de Algemene wet bestuursrecht).

Een dergelijke lozing moet wel in overeenstemming zijn met de best beschikbare techniek (BBT) .

Beste beschikbare technieken (BBT)

Voor het reinigingswater van de melkinstallatie kan men 3 onderdelen onderscheiden:

 1. voorspoelwater waarmee men de melk uit de installatie heeft verwijderd. Dit bestaat alleen uit met water verdunde melk
 2. hoofdspoelwater dat bestaat uit afvalwater met reinigings- en ontsmettingsmiddelen
 3. naspoelwater dat bestaat uit afvalwater met restanten reinigings- en ontsmettingsmiddelen

De best beschikbare techniek (BBT) voor deze activiteit is:

 • Zo weinig mogelijk water gebruikt voor spoelen en schoonmaak
 • Zo weinig mogelijk reinigingsmiddelen gebruikt; volgens voorschriften van de leverancier
 • Voorspoelwater loost men niet. Het voorspoelwater is een waardevol product. Dit water kan men uitstekend binnen het bedrijf hergebruiken. Bijvoorbeeld als drinkwater voor vee of als veevoer voor jongvee.

Het hoofd- en naspoelwater bevat reinigings- en ontsmettingsmiddelen en kan men niet als drinkwater voor het vee inzetten. Dit kan men wel als  reinigingswater voor de melkstal gebruiken. Uit de memorie van toelichting blijkt dat het daarbij ontstane afvalwater op de mestkelder mag worden geloosd.

Verboden en voorwaarden

Het afvalwater dat vrijkomt bij het wassen en spoelen van de melkwinningsinstallatie moet men zoveel mogelijk hergebruiken.

Het lozen van afvalwater op of in de bodem is toegestaan. De voorwaarde is wel dat het afvalwater dan gelijkmatig wordt verspreid over de onverharde bodem.

Aanverwante regelgeving

Het mengen van afvalstoffen en meststoffen mag als dat niet in strijd is met artikel 5, artikel 6 of bijlage Aa categorie 3 van de Uitvoeringsregeling meststoffenwet. In die artikelen staat o.a. dat afvalstoffen als meststoffen verhandeld of bij de productie van meststoffen gebruikt mogen worden. Er moet wel worden aangetoond dat er geen landbouwkundige en milieukundige bezwaren zijn.

Informatie over het mengen van meststoffen, onder meer met afvalstoffen vindt u ook op de website van RVO, op de pagina Meststoffen mengen.

Het lozen van huishoudelijk afvalwater in de mestkelder mag niet op basis van artikel 4  en bijlage Aa van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Afvalwater dat vrijkomt bij het schoonmaken van de melkstal, wordt niet gezien als huishoudelijk afvalwater.

Controle aspecten

Let bij het controleren van de regels goed op de volgende zaken:

 • Is er maatwerk voor een andere lozingsroute?
 • Wordt gewerkt volgens BBT?
  • Zijn er voorzieningen aanwezig om het (voor)spoelwater op te vangen?
  • Wordt in ieder geval het voorspoelwater, hergebruikt?
  • Welke reinigings- en ontsmettingsmiddelen gebruikt men?
 • Als men spoelwater loost, gebeurd dit gelijkmatig op bodem? Of wordt het nog gebruikt om de melkstal schoon te maken?

Meer informatie

Houd ook rekening met andere Lozingen vanuit agrarische bedrijven, waaronder het reinigen en ontsmetten van dierenverblijven.