Opslaan van vloeibare kunstmest in tanks - agrarisch

Leeswijzer

Deze pagina begint met een uitleg van de activiteit "opslaan van vloeibare kunstmeststoffen in tanks". Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften voor het opslaan van vloeibare kunstmeststoffen in tanks agrarisch staan in artikel 4.6 Activiteitenbesluit en artikel 4.19a en 4.19b van Activiteitenregeling. De voorschriften zijn van toepassing op inrichtingen type B en A.

In het menu links ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan de pagina vindt u per milieuthema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Boomgaard met trekkerUitleg van de activiteit

Het gaat om de activiteit opslaan van vloeibare kunstmeststoffen in bovengrondse, vormvaste opslagtanks.

Als de opslag plaatsvindt in het kader van agrarische activiteiten, dan geldt een lichter regime dan voor niet-agrarische activiteiten. De voorschriften komen inhoudelijk overeen met die uit het vroegere Besluit landbouw, bij agrarische activiteiten tenminste.

Agrarische activiteiten zijn activiteiten die nodig zijn voor het telen of kweken van gewassen of fokken, mesten, houden of verhandelen van landbouwhuisdieren. Veehouderijen, glastuinbouwbedrijven en bedrijven met bedekte of open teelt zijn voorbeelden van bedrijven die agrarische activiteiten uitvoeren. Ook agrarische gemechaniseerde loonbedrijven (agrarisch loonwerk) vallen hier uitdrukkelijk onder. Met het reparatiebesluit is de definitie van artikel 1.1 Activiteitenbesluit hierop verduidelijkt.

Activiteiten die onder een andere paragraaf van het Activiteitenbesluit vallen

Er zijn vergelijkbare activiteiten die als activiteit onder een andere paragraaf van het Activiteitenbesluit vallen. Namelijk: