Wijzigingen en formele toelichting

Bij de activiteit ontwateren hebben een aantal wijzigingen voorgedaan.

Met de inwerkingtreding van het Besluit lozen buiten inrichtingen sinds 1 juli 2011 en de opname van IPPC-bedrijven in het Activiteitenbesluit sinds 1 januari 2013, zijn alle lozingen door ontwateren geregeld met gelijke algemene regels.

Wijzigingen en formele toelichting

Het lozen van grondwater bij ontwatering is vanaf 1 januari 2008 opgenomen in het Activiteitenbesluit. Een toelichting op het voorschrift is te vinden in het Staatsblad 2007, nummer 415 bij artikelgewijze toelichting bij bronnering.

Sinds 1 januari 2010 is er in het Activiteitenbesluit een kleine wijziging doorgevoerd. 'Onopgeloste bestanddelen' is veranderd in 'onopgeloste stoffen' en de titel van de paragraaf is aangepast naar ontwateren van grondwater in plaats van bronnering.

Met de inwerkingtreding van het Besluit lozen buiten inrichtingen, per 1 juli 2011, zijn ook de voorschriften in het Activiteitenbesluit voor deze activiteit aangepast. Zo zijn de meldingsvereisten aangepast. Een lozing korter dan 48 uur valt onder een inrichting type A. Hierdoor is als inrichting type A  geen melding nodig. Dit staat in artikel 1.2 onder de definitie van inrichting type A (sub i onder 8). Een inrichting type B of C moet het lozing korter dan 48 uur wel melden. Het lozen vanuit ontwateren door een huishouden of andere niet-bedrijfsmatige activiteit is geregeld in het Besluit lozen buiten inrichtingen (artikel 3.2).  Ook hier geldt dat voor een lozing korter dan 48 uur  geen melding nodig is (artikel 1.12).

Ook is per 1 juli 2011 de eis voor zuurstofbindende stoffen bij lozen in het oppervlaktewater komen te vervallen. Als maatwerkvoorschrift kan een eis voor zuurstofbindende stoffen ingesteld worden op grond van de zorgplicht als dat nodig is in het belang van het milieu.

Op basis van het algemene meldingsartikel 1.10 moet voor 'activiteiten en processen' in lid 3  'lozen' gelezen worden, waaronder gegevens van het grondwater aangeleverd moeten worden. Tussen aangewezen en niet-aangewezen oppervlaktewateren is geen verschil meer in lozingseisen. De toelichting in het Besluit lozen buiten inrichtingen voor deze activiteit en de wijziging daarvan in het Activiteitenbesluit is te vinden in het Staatsblad 2011, nr 153.