Industrieel onttrekken grondwater

Voor het begrip 'industriële toepassingen' is bepalend wie er onttrekt (industrie). Niet elke grondwateronttrekking vanuit een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer is een industriële onttrekking.

Het gaat in het bijzonder om grondwateronttrekkingen voor toepassingen in het bedrijfsproces. Denk hierbij aan grondwater dat wordt gebruikt voor het bereiden van frisdranken, en het wassen van groenten. Het onttrekken van grondwater voor het telen van gewassen wordt niet gezien als een industriële toepassing.

Watervergunning

In artikel 6.4 van de Waterwet staat dat een watervergunning nodig is van gedeputeerde staten voor het onttrekken van grondwater voor industriële toepassingen. Dit geldt ook voor het infiltreren van water voor industriële toepassingen. De voorwaarde voor de vergunningplicht is dat:

  • de te onttrekken hoeveelheid water meer dan 150 000 m3 per jaar bedraagt.

Hoogwaardig

Of wel of niet sprake is van een hoogwaardige toepassing maakt niet uit. In de Memorie van Toelichting van de Waterwet staat:
'Onder industriële toepassingen wordt verstaan het oppompen van grondwater ten behoeve van hoogwaardige toepassingen zoals water benodigd voor de productie van levensmiddelen zoals frisdranken, of de bereiding van levensmiddelen zoals het wassen van groenten'.

Het begrip 'hoogwaardig' leidde tot verwarring. Het woord 'hoogwaardig' staat namelijk niet in de wettekst. Om die reden is in de toelichting bij de eerste nota van wijziging opgenomen dat de wettekst, die deze beperking niet kent, beslissend is. Het is daarom niet meer van belang of sprake is van een hoogwaardige toepassing of niet.

Zie ook het Handboek Water: Grondwater onttrekken en water infiltreren