Installatie voor de productie van asfalt

Leeswijzer

Deze pagina begint met een uitleg van de activiteit 'Installatie voor de productie van asfalt'. Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften van deze activiteit  zijn van toepassing op inrichtingen type C.

Deze activiteit staat in hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit. De activiteiten in hoofdstuk 5 zijn niet integraal geregeld. Dit houdt voor deze activiteit in dat er alleen voorschriften zijn voor het milieuthema lucht. Milieuthema's die niet geregeld zijn in het Activiteitenbesluit, moet het bevoegd gezag opnemen in de omgevingsvergunning.

Uitleg van de activiteit

Het gaat hier om asfaltmenginstallaties voor het maken van asfalt met of zonder hergebruik. Alleen niet-teerhoudend asfaltgranulaat is geschikt voor hergebruik.

Procesbeschrijving

Het asfaltproductieproces kenmerkt zich door het drogen en verwarmen van granulaat. De volgende stap is het in de juiste verhouding mengen van warme bitumen met vulstof. De vulstof is de fijnste fractie van het mineraal aggregaat.

Granulaat kan zijn:

  • nieuw mineraal aggregaat (grind, steenslag, zand)
  • asfaltgranulaat (gebroken of gefreesd asfalt dat vrijkomt bij onderhoud en reconstructie van bestaande asfaltverhardingen

Het proces vindt plaats volgens onderstaand schema en bestaat uit:

  • drogen en verwarmen granulaat
  • doseren bitumen, mineralen en vulstof
  • mengen van de gedoseerde stoffen
  • ppslag van het bereide asfaltmengsel in voorraadsilo’s

Als illustratie van een asfaltmenginstallatie staat hieronder het processchema van een charge menger met parallel trommel.

Image1

Hergebruik van asfaltgranulaat

Alle asfaltmenginstallaties kunnen asfaltgranulaat inzetten bij de productie van asfalt. De voordelen zijn besparing van primaire grondstoffen en vermindering van de afvalstroom.

Het deel asfaltgranulaat verschilt per soort mengsel. Het drogen en verwarmen van de beide aggregaatsoorten vindt gescheiden plaats. Het drogen en verwarmen van asfaltgranulaat gebeurt in de paralleltrommel. Het drogen en verwarmen van het nieuwe mineraal granulaat gebeurt in de zogenoemde 'witte trommel'. Alleen niet-teerhoudend asfaltgranulaat is geschikt voor hergebruik.


Hergebruik van branchevreemde stoffen

Het hergebruik van reststoffen vermindert het gebruik van primaire grondstoffen en verkleint afvalstromen. Theoretisch leent het product asfalt zich voor het toepassen van diverse reststoffen uit andere branches.

Het immobiliserend vermogen van bitumen biedt bovendien de mogelijkheid om sommige schadelijke reststoffen op een aanvaardbare wijze toe te passen.

Het Besluit bodemkwaliteit regelt toepassing van dit hergebruik. De productie van asfalt met hergebruik van branchevreemde reststoffen mag niet leiden tot een overschrijding van de milieunormen uit het Activiteitenbesluit.

Hoe werkt het vanaf 2024?

Informatiepunt Leefomgeving