Installatie, als onderdeel van een olieraffinaderij, voor de productie van zwavel

Leeswijzer

Deze pagina begint met een uitleg van de activiteit 'In werking hebben van een installatie voor de productie van zwavel'. Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften van deze activiteit  zijn van toepassing op inrichtingen type C.

Deze activiteit staat in hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit. De activiteiten in hoofdstuk 5 zijn niet integraal geregeld. Dit houdt voor deze activiteit in dat er alleen voorschriften zijn voor het milieuthema lucht. Milieuthema's die niet geregeld zijn in het Activiteitenbesluit, moet het bevoegd gezag opnemen in de omgevingsvergunning.

Beschrijving activiteit

Bij de activiteit gaat om het in werking hebben van een installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel volgens het Clausproces of modificaties van het Clausproces. In Clausinstallaties worden fracties van geconcentreerd waterstofsulfide (H2S) omgezet in elementaire zwavel.


Hoe werkt het vanaf 2024?

Informatiepunt Leefomgeving