Meerdere activiteiten

Als meerdere activiteiten binnen één inrichting onder afdeling 2.11 van het Activiteitenbesluit vallen, moet in principe voor iedere activiteit voldaan worden aan de eisen van afdeling 2.11.

In dit geval hoeft niet elke activiteit afzonderlijk aan de eisen voor de totale emissie voor die activiteit te voldoen; een eventuele overschrijding van de eisen voor de totale emissie voor de ene oplosmiddelenactiviteit mag gecompenseerd worden wanneer ruim wordt voldaan aan de emissie-eisen bij een andere activiteit. Dit wordt de ‘compensatieregeling' genoemd. Deze regeling geldt niet voor R-stoffen.

In het geval van meerdere oplosmiddelenactiviteiten kan de oplosmiddelenboekhouding voor een deel voor deze activiteiten gezamenlijk worden opgesteld.

Dat geldt niet voor I1, I2 en O8, die vrijwel altijd per activiteit afzonderlijk bepaald moeten worden. Dit is onder meer nodig omdat per activiteit getoetst moet worden of het verbruik (= I1 - O8) hoger is dan de drempelwaarde. Verder moet voor berekening van de totale toegestane emissie de input (= I1 + I2) per activiteit bepaald worden, aangezien de diffuse emissiegrenswaarden zijn weergegeven als een percentage van de oplosmiddelinput voor de betreffende activiteit.

Als het oplosmiddelenverbruik bij een activiteit zeker hoger is dan de drempelwaarde, hoeft O8 niet afzonderlijk bepaald te worden; ook de hoeveelheid VOS in afval (O6) en de hoeveelheid VOS die als onderdeel van een product wordt verkocht (O7) kunnen altijd samen bepaald worden. Of andere parameters gezamenlijk of afzonderlijk bepaald moeten worden, is afhankelijk van de situatie.

Een voorbeeld: als de betreffende activiteiten samen op één afgaskanaal uitkomen en dus een zelfde ongereinigde massastroom, debiet en afgasconcentratie hebben, moeten deze parameters samen bepaald worden. Hebben de betreffende activiteiten elk een eigen afgaskanaal en elk een ongereinigde massastroom, debiet en afgasconcentratie, dan moeten de parameters juist afzonderlijk bepaald worden.

Het is voor alle situaties noodzakelijk dat uit de boekhouding valt af te leiden wat de toegestane totale emissie is.