Stookinstallatie voor de regeneratie van glycol

Leeswijzer

Deze pagina begint met een uitleg van de activiteit  'Stookinstallatie voor de regeneratie van glycol'. Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften van deze activiteit  zijn van toepassing op inrichtingen type C.

Deze activiteit staat in hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit. De activiteiten in hoofdstuk 5 zijn niet integraal geregeld. Dit houdt voor deze activiteit in dat er alleen voorschriften zijn voor het milieuthema lucht. Milieuthema's die niet geregeld zijn in het Activiteitenbesluit, moet het bevoegd gezag opnemen in de omgevingsvergunning.

Uitleg van de activiteit

Bedrijven passen glycol toe als adsorptiemiddel voor het drogen van gas bij gaswinning. Het glycolfornuis regenereert vervolgens het glycol. Door verhitting verdampt het water uit de glycol.

Glycolfornuizen stoken vaak ‘ruw’ aardgas, dat kort daarvoor gewonnen is. In sommige aardgasvelden kunnen fluctuaties in de samenstelling van het gewonnen aardgas plaatsvinden. Hierdoor kan de stookwaarde van het gas variëren en daarmee de emissie van stikstofoxiden.

Niet van toepassing op 'OVC's'

Er zijn installaties waar zogenoemde organic vapours (organische dampen) meegestookt worden. Ook zijn er installaties die alleen maar stoken op deze dampen. Deze installaties zijn ook bekend als OVC’s (organic vapour combustor installaties). Het doel van het (mee)stoken van organische dampen is:

  • Verbranding van de dampen voorkomt dat de dampen in het milieu terecht komen
  • Energiebesparing door het nuttig gebruiken van de energie-inhoud van de dampen

Deze fornuizen zijn van een ander type dan de glycolfornuizen. Naast fluctuaties en variaties in de brandstof gaat het ook om een andersoortige brandstof.

Nederlandse exclusieve economische zone

Glycolfornuizen komen voor op het land en in de Nederlandse exclusieve economische zone (‘offshore’). Ook als een glycolfornuis binnen de Nederlandse exclusieve economische zone ligt gelden de voorschriften van deze activiteit.


Hoe werkt het vanaf 2024?

Informatiepunt Leefomgeving

Glycolfornuizen vallen onder het Bal onder de stookinstallaties voor standaard brandstoffen