Bodem- en luchtvoorschriften voor het bewerken van rubber of thermoplastisch kunststof

Bodem

Een bodembeschermende voorziening is verplicht bij:

 • wegen of mengen van rubbercompounds
 • verwerken van rubber of thermoplastisch kunststof met een olie- of koelcircuit

Bij het mengen van rubbercompounds moeten ook de toevoer- en aftappunten van de menginstallatie boven een bodembeschermende voorziening zijn geplaatst.

Afvoer bovendaks

Het bedrijf moet emissies naar de buitenlucht bovendaks en omhoog gericht afvoeren. Dit voorschrift geldt als er binnen 50 meter van het afvoerpunt gevoelige gebouwen liggen. Dit voorschrift geldt niet voor gevoelige gebouwen op een gezoneerd industrieterrein of bedrijventerrein met minder dan 1 gevoelig gebouw per hectare. Ook geldt dit voorschrift niet voor een bedrijf dat al bestond toen het Activiteitenbesluit in werking trad.  Voorwaarde is wel dat het bedrijf zijn activiteit niet gewijzigd heeft.

In het belang van de luchtkwaliteit kan het bevoegd gezag bij maatwerk voorschriften stellen aan de ligging en uitvoering van het afvoerpunt. Dit is ook mogelijk voor een bedrijf dat al bestond toen het Activiteitenbesluit in werking trad. Een voorbeeld van een maatwerkvoorschrift is het verhogen van de afvoerhoogte om te zorgen voor een betere verspreiding van afgezogen dampen en gassen.

Rubberverwerking: stof

Alleen voor rubberverwerking is in verband met stofemissies bronafzuiging verplicht en is er een concentratie-eis voor totaal stof (artikel 4.31b lid 1 besluit).

Bronafzuiging

Bronafzuiging is bij deze activiteit(en) verplicht, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is. Het bedrijf moet de afgezogen emissies doelmatig afvoeren. Ruimteafzuiging is ook doelmatige bronafzuiging als de activiteiten in een afgesloten ruimte plaatsvinden.

Voorbeelden van situaties waarbij bronafzuiging niet altijd redelijk is:

 • De werkstukken zijn zo groot dat de emissie niet, of zeer slecht, met bronafzuiging bereikbaar is.
 • De activiteiten hebben een niet-plaatsgebonden karakter. Hierbij moet het bedrijf de (niet in de apparatuur geïntegreerde) bronafzuiging gemiddeld meer dan 10 keer per uur meeverplaatsen.
 • Er is alleen emissie van grof stof, dat zich niet binnen de inrichting verspreid.
 • De activiteiten hebben een incidenteel en/of kleinschalig karakter.
 • De uitvoering van de activiteiten vindt plaats in een gesloten systeem. Hierbij komen alleen kleine restemissies vrij.

Emissie eis en maatregelen

De emissiegrenswaarde voor stof is maximaal:

 • 5 mg/Nm3 bij een grensmassastroom ≥ 200 g/u
 • 50 mg/Nm3 bij een grensmassastroom < 200 g/u

De sommatiemethode is van toepassing.

Als het bedrijf de emissies afzuigt en leidt door een doelmatige filtrerende afscheider voldoet het bedrijf aan de emissiegrenswaarde van het Activiteitenbesluit. Dit is een erkende maatregel. De filtrerende afscheider:

 • is goed gedimensioneerd
 • verkeert in een goede staat van onderhoud
 • wordt periodiek gecontroleerd
 • wordt zo vaak als nodig schoongemaakt en vervangen

De eisen zijn niet van toepassing als de activiteit in de buitenlucht mag plaatsvinden.

Het uitgangspunt is dat het bedrijf met het nemen van de erkende maatregelen uit de Activiteitenregeling voldoet aan de emissiegrenswaarden uit het Activiteitenbesluit. De toezichthouder controleert in dat geval op de aanwezigheid en goede werking van de erkende maatregel.

Heeft het bedrijf de erkende maatregelen niet of onvoldoende uitgevoerd, dan toont het bedrijf aan:

 • dat de emissie de emissiegrenswaarde niet overschrijdt
 • of dat de emissie niet relevant is

Aantonen kan bijvoorbeeld met metingen of berekeningen. De aantoonplicht volgt uit artikel 2.8 lid 1b van het Activiteitenbesluit. Zie ook de informatie op de pagina Toezicht bij hoofdstuk 3 en 4 activiteiten.

Het bevoegd gezag heeft de mogelijkheid bij maatwerk eisen te stellen aan de controle en onderhoud van de emissiebeperkende techniek of aan de controle van de emissies. Dit volgt uit artikel 2.7 lid 8 en 9 van het Activiteitenbesluit.

Weekmakers

Bij de productie, vooral tijdens het verwarmen van thermoplastisch kunststof, kunnen weekmakers vrijkomen. Het gaat om de volgende ftalaten, genoemd in art 4.49c van de Activiteitenregeling:

 • benzyl butyl ftalaat (BBP)
 • dibutyl ftalaat (DBP)
 • di-ethyl hexyl ftalaat (DEHP)
 • di-isobutyl ftalaat (DIBP)

Voor deze stoffen geldt een minimalisatieverplichting (MVP). Het gebruik van deze stoffen en de uitstoot naar de lucht moet zoveel mogelijk worden beperkt. Van deze stoffen mag over het algemeen niet meer dan 0,05 milligram per normaal kubieke meter worden uitgestoten (artikel 4.31b lid 1 besluit; tenzij zeer weinig van deze stoffen per tijdseenheid worden uitgestoten).

Op deze stoffen is ook de REACH-verordening van toepassing.
Minimalisatieverplichting

De minimalisatieverplichting houdt in dat het bedrijf blijvend naar een nulemissie streeft.