Opslaan of bewerken van ontplofbare stoffen of voorwerpen bij defensie-inrichtingen

Leeswijzer

Deze pagina begint met een uitleg van de activiteit 'opslaan of bewerken van ontplofbare stoffen of voorwerpen bij defensie-inrichtingen'. Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op inrichtingen type A en B.

In het linkermenu ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan deze pagina vindt u per thema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Uitleg van de activiteit

Onder de activiteit valt het opslaan en bewerken van explosieven van bepaalde gevaarsklassen bij defensie-inrichtingen. Het gaat om  ADR klassen 1.1, 1.2, 1.3 of 1.4. Voor kleinere hoeveelheden van de ADR klasse 1.3 of voor opslag van de ADR klasse 1.4 zijn de regels minder streng.

OBM en melding

Voor de opslag van de ADR klassen 1.1, 1.2 of meer dan 50 kg 1.3 is vooraf toestemming van het bevoegd gezag nodig. Deze toestemming heet Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM).

Ook zijn er extra meldingseisen in de vorm van een munitie-QRA:

Is een bedrijf in gebruik bij de Nederlandse of een bondgenootschappelijke krijgsmacht? Dan moet het bij de melding een 'munitie-QRA' aanleveren in een van de volgende situaties. De QRA (Quantitative Risk Assessment) is een beoordeling van de veiligheidssituatie en het risico van de activiteiten in de veiligheidszones van een militaire munitieopslagplaats.

De QRA is nodig bij:

  • oprichten van een voorziening waarin gevaarlijke stoffen van ADR klasse 1.1 of 1.2 of meer dan 50 kilogram NEG van klasse 1.3 worden opgeslagen
  • uitbreiden van de hoeveelheid opgeslagen gevaarlijke stoffen van de ADR klasse 1.1 of 1.2 per opslagvoorziening
  • uitbreiden van de hoeveelheid opgeslagen gevaarlijke stoffen van de ADR klasse 1.3 per opslagvoorziening, als na uitbreiding meer dan 50 kilogram NEG van deze klasse aanwezig is
  • veranderen van de bouwkundige staat van een voorziening waarin gevaarlijke stoffen van de ADR klasse 1.1 of 1.2 of meer dan 50 kilogram NEG van klasse 1.3 wordt opgeslagen

De QRA moet voldoen aan artikel 2.6.7, vijfde lid, van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). In artikel 2.2 van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (Rarro) is dit verder uitgewerkt.