Voorschriften over omgevingsrisico en ongewone voorvallen voor praktijkruimtes en laboratoria

Gedragsvoorschriften en voorzieningen biologische agentia

Bij het gericht werken met biologische agentia moet het bedrijf gedragsvoorschriften opstellen en voorzieningen treffen gericht op het voorkomen van het vrijkomen van het biologisch agens. Het bedrijf moet er ook voor zorgen dat de voorschriften worden nageleefd.

Het doel van de gedragsvoorschriften en voorzieningen is voorkomen dat emissies van biologische agentia plaatsvinden. Soms is dit niet haalbaar en is het doel te zorgen dat er geen ongecontroleerde emissies plaatsvinden.

De voorschriften moeten zijn in te zien voor het bevoegd gezag.

Maatwerkmogelijkheden

Het bevoegd gezag kan met maatwerkvoorschriften eisen stellen aan

  • ruimten waar wordt gewerkt met biologisch agens
  • gedragsvoorschriften
  • voorzieningen

Als in verschillende ruimten gericht gewerkt wordt met biologisch agens kunnen mogelijk cumulatieve effecten optreden. Met een maatwerkvoorschrift kan worden voorkomen dat dergelijke cumulatieve effecten optreden.

Arbeidsomstandigheden

Op grond van het Arbeidsomstandighedenbesluit moeten voor het gericht werken met biologische agentia maatregelen en voorzieningen worden getroffen ter bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers.

Door de maatregelen en voorzieningen vanuit het Arbeidsomstandighedenbesluit , worden ook de emissies naar de omgeving beperkt.

Melding

Bij een melding Activiteitenbesluit moet het bedrijf bij het gericht werken met biologische agentia in een laboratorium of praktijkruimte de volgende extra gegevens verstrekken:

  • de ligging van de ruimten gemeld waar gewerkt wordt met een biologisch agens groep 2 (met een beschrijving of plattegrond)
  • als ook met andere groepen biologisch agens wordt gewerkt, zoals genoemd in bijlage 3 van de Ministeriële Regeling, moet u aangeven welke soort het betreft; u kunt dit invullen in het formulier of gebruik maken van een aparte bijlage (dit betreft bijvoorbeeld klassieke varkenspest of mond- en klauwzeer)

Voor de groepsindeling geldt de indeling in risico-groepen van de Europese richtlijn 2000/54/EG over de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan biologische agentia op het werk.