Rol ondernemer

Diverse gemeenten benadrukken sterk de eigen verantwoordelijkheid van de ondernemer, vaak met succes. Ondernemers hebben de mogelijkheden om geluidsoverlast te beperken door te letten op verantwoord alcoholgebruik, het duidelijk zichtbaar maken van huisregels en zo nodig hun gasten daarop te wijzen.

Bij terrassen op de openbare weg waar geen bediening is, achten ondernemers zich soms niet verantwoordelijk voor wat er op dat terras gebeurt. De ondernemers komen met het verweer dat ze geen invloed hebben op het gedrag van de bezoekers. Dit is echter niet altijd terecht.

Zo onderschrijft een voorzieningenrechter het standpunt van de gemeente. Deze stelde het volgende. Als de leidinggevende van het café niet optreedt tegen cafébezoekers die zich ophouden op de openbare (rij)weg buiten het gedeelte dat in de exploitatievergunning is aangegeven als terras en daar de in het café verstrekte consumpties nuttigen, moet dat worden aangemerkt als een overtreding van de exploitatievergunning.

Het standpunt van de ondernemers dat zij het niet in hun macht hebben om dit gedrag van de bezoekers te voorkomen en dat daarom geen sprake zou zijn van een overtreding volgt de voorzieningenrechter niet. Het gaat hier om bezoekers aan wie consumpties zijn verstrekt aan de bar in het café en gedragingen die direct in de nabijheid van het café plaatsvinden. Onder deze omstandigheden valt dit gedrag naar het oordeel van de voorzieningenrechter onder de verantwoordelijkheid van de leidinggevende van het café.
Ook wordt in deze uitspraak ingegaan op het begrip verstoring van de openbare orde en een juiste toepassing van sancties.

Als ondernemers hun eigen verantwoordelijkheid niet serieus nemen, kan een gemeente sancties opleggen. Voorbeelden van sancties zijn tijdelijk de sluitingstijd van het terras vervroegen of de terrasvergunning intrekken.


eigen verantwoordelijkheid

De gemeente Arnhem en de politie vonden een oplossing voor het uitgaansgebied rond de Koren­markt. Arnhem schaft het onder­scheid tussen zomerterrassen en de kleine­re winterterrassen af. De terrassen worden sinds de invoering van het rookverbod ook in de late uren en bij slecht weer gebruikt. Wel wordt gecontroleerd of na slui­tingstijden van de terrassen geen glazen naar buiten worden genomen. Tussen twee en drie uur 's nachts (het zogenaamde vensteruur) mogen zaken zonder nachtvergunning openblijven, maar geen nieuwe be­zoekers binnenlaten. Bezoekers die een sigaretje hebben gerookt, zouden officieel niet meer naar binnen mogen. Zij krijgen als ze naar buiten gaan een pasje en leveren dat in als ze weer terug­komen.

ECLI:NL:RBUTR:2007:BB0611

In Utrecht is een ondernemer aangeschreven omdat bezoekers drankjes gebruiken buiten de grens van het terras en daarmee de openbare orde verstoren. De gemeente besluit op zeker moment het bedrijf voor twee weken te sluiten, door tijdelijke intrekking van de exploitatievergunning.

Uitspraak: ECLI:NL:RBUTR:2007:BB0611: Het standpunt van de gemeente dat het buiten het terras gebruiken van consumpties op de openbare weg kan leiden tot verstoring van de openbare orde acht de voorzieningenrechter op zichzelf niet onjuist. In dit geval is de voorzieningenrechter er niet van overtuigd geraakt dat de situatie een dusdanige verstoring van de openbare orde oplevert dat dit een sluiting van het café rechtvaardigt. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft de gemeente er onvoldoende blijk van gegeven dat zij heeft afgewogen of het nadeel voor de ondernemers in verhouding is met het te bereiken doel, mede gelet op de aard en de ernst van de verstoring van de openbare orde.