Doelvoorschriften, erkende en verplichte maatregelen

Als een bedrijf de erkende of verplichte maatregel uit de Activiteitenregeling goed toepast, voldoet het hiermee aan de eis het Activiteitenbesluit.

Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling

Voor het Activiteitenbesluit is gekozen om te werken met een besluit en een ministeriële regeling.

In het besluit staan vooral doelvoorschriften die met een ministeriële regeling verder zijn uitgewerkt naar concrete maatregelen. Met deze opzet wil de rijksoverheid bedrijven meer vrijheid geven in de manier waarop zij aan de wettelijke milieueisen voldoen.

Het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling kennen in hoofdstuk 3 en 4 de volgende soorten doelvoorschriften en maatregelen:

Gekwantificeerde doelvoorschriften

Gekwantificeerde doelvoorschriften zijn voorschriften waarin staat wat de maximaal toegestane milieubelasting is als gevolg van een activiteit. Denk aan een emissiegrenswaarde. De gekwantificeerde doelvoorschriften staan in het besluit.

Gekwantificeerde doelvoorschriften bieden maximale vrijheid bij het kiezen van de maatregelen die nodig zijn om aan de doelvoorschriften te voldoen. Maar dit voordeel heeft ook een nadeel. Namelijk voor ondernemers die precies willen weten welke maatregel ze moeten nemen. Ze kunnen uit het besluit niet aflezen welke (technische) maatregelen ze moeten nemen om aan het besluit te voldoen.

Daarom is er bij een deel van de gekwantificeerde doelvoorschriften voor gekozen om in de regeling zogenaamde erkende maatregelen op te nemen. En die zijn gekoppeld aan een gekwantificeerd doelvoorschrift.

Erkende maatregelen

Erkende maatregelen zijn maatregelen waarvan is vastgesteld dat, als een bedrijf ze volledig uitvoert, het bedrijf voldoet aan een kwantitatief doelvoorschrift. Het gaat om concrete, vaak technische, voorschriften in de Activiteitenregeling.

Erkende maatregelen zijn te herkennen doordat de artikelen waarin ze staan, altijd op dezelfde manier zijn opgebouwd. De artikelen beginnen met een verwijzing naar het relevante doelvoorschrift uit het besluit. Daarna volgt de zinsnede wordt in ieder geval voldaan indien. Als laatste volgt de erkende maatregel zelf.

Voorbeeld erkende maatregel

Aan artikel XX van het besluit wordt in ieder geval voldaan indien:

  1. de afgezogen stofemissies die vrijkomen bij het aanbrengen van anorganische deklagen op metalen worden gevoerd door een filtrerende afscheider of elektrostatische filterinstallatie, die geschikt is om aan artikel XX van het besluit te voldoen, en
  2. de filtrerende afscheider of elektrostatische filterinstallatie in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek gecontroleerd wordt en zo vaak als voor de goede werking nodig is, wordt schoongemaakt en vervangen.

Toezicht

Het toezicht bestaat uit het controleren of aan alle randvoorwaarden wordt voldaan. En of daardoor sprake is van een erkende maatregel volgens de voorschriften. Om de flexibiliteit te bewaken, kan een inrichting ook kiezen voor een andere maatregel. Als die maar makkelijk kan worden getoetst aan een gekwantificeerd doelvoorschrift. Dit is een eigen verantwoordelijkheid van de ondernemer. Hij hoeft voor het treffen van zo'n maatregel vooraf geen toestemming van het bevoegd gezag te vragen.

Verplichte maatregelen

Verplichte maatregelen zijn er niet om  een doelvoorschrift in te vullen. Zoals erkende maatregelen dat wel doen. Het zijn gewoon verplichte technische middelvoorschriften. De wetgever kiest voor deze maatregelen als het formuleren van een gekwantificeerd doelvoorschrift niet mogelijk is. Of als toetsing aan een gekwantificeerd doelvoorschrift te moeilijk is. Deze maatregelen zijn vaak gekoppeld aan de zorgplicht.

Net als bij erkende maatregelen hebben de artikelen met verplichte maatregelen een vaste opbouw. De artikelen beginnen met het doel van de maatregel. Daarna volgt de verplichte maatregel.

Voorbeeld verplichte maatregel

Ten behoeve van het voorkomen dan wel zoveel mogelijk beperken van diffuse emissies, worden stof en dampen die vrijkomen bij het aanbrengen van een emailleer- en een keramieklaag op metalen, doelmatig aan de bron afgezogen.

Toezicht

Net als bij erkende maatregelen beperkt het toezicht zich tot controle of de verplichte maatregel volgens de voorschriften is uitgevoerd.

Afwijking verplichte of erkende maatregel (gelijkwaardige voorziening)

Het bedrijf kan altijd met toestemming van het bevoegd gezag:

  • een andere maatregel toepassen dan een verplichte maatregel (toestemming vooraf van bevoegd gezag verplicht)
  • een andere maatregel toepassen dan een erkende maatregel (toetsing door bevoegd gezag bij handhaving achteraf)

Deze maatregel wordt een gelijkwaardige voorziening genoemd. Voor meer informatie zie de pagina Gelijkwaardige voorziening.