Doelvoorschriften, erkende en verplichte maatregelen

Als het bedrijf de erkende of verplichte maatregel uit de Activiteitenregeling op een juiste wijze toepast, voldoet het hiermee aan de eis het Activiteitenbesluit.

Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling

Voor het Activiteitenbesluit is gekozen om te werken met de constructie van een besluit en een ministeriële regeling.

In het besluit zijn voornamelijk doelvoorschriften opgenomen die met behulp van een ministeriële regeling verder zijn uitgewerkt naar concrete maatregelen. Met deze opzet wil de rijksoverheid bedrijven meer vrijheid geven in de manier waarop zij aan de wettelijke milieueisen voldoen.

Het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling kennen in hoofdstuk 3 en 4 de volgende soorten doelvoorschriften en maatregelen:

Gekwantificeerde doelvoorschriften

Gekwantificeerde doelvoorschriften zijn voorschriften waarin is aangegeven wat de maximaal toegestane milieubelasting als gevolg van een activiteit is. Denk bijvoorbeeld aan een emissiegrenswaarde. De gekwantificeerde doelvoorschriften staan in het besluit.

Gekwantificeerde doelvoorschriften bieden de maximale vrijheid voor de keuze van de maatregelen om aan de doelvoorschriften te voldoen. Dit voordeel is nadelig voor ondernemers die precies willen weten welke maatregel ze moeten nemen. Ze kunnen uit het besluit immers niet aflezen, welke (technische) maatregelen genomen moeten worden om aan het besluit te voldoen. Om dit bezwaar weg te nemen is er bij een deel van de gekwantificeerde doelvoorschriften voor gekozen om in de regeling zogenaamde erkende maatregelen op te nemen, die gekoppeld zijn aan een gekwantificeerd doelvoorschrift.

Erkende maatregelen

Erkende maatregelen zijn maatregelen waarvan is vastgesteld dat, als een bedrijf ze volledig uitvoert, het voldoet aan een kwantitatief doelvoorschrift. Het gaat om concrete, vaak technische, voorschriften in de Activiteitenregeling. Erkende maatregelen zijn te herkennen doordat de artikelen waarin ze staan altijd op dezelfde wijze zijn opgebouwd. De artikelen vangen aan met een verwijzing naar het relevante doelvoorschrift uit het besluit. Daarna volgt de zinsnede "wordt in ieder geval voldaan indien". Als laatste volgt de erkende maatregel zelf.

Voorbeeld:
Aan artikel XX van het besluit wordt in ieder geval voldaan indien:

  1. de afgezogen stofemissies die vrijkomen bij het aanbrengen van anorganische deklagen op metalen worden gevoerd door een filtrerende afscheider of elektrostatische filterinstallatie, die geschikt is om aan artikel XX van het besluit te voldoen, en
  2. de filtrerende afscheider of elektrostatische filterinstallatie in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek gecontroleerd wordt en zo vaak als voor de goede werking nodig is, wordt schoongemaakt en vervangen.

Toezicht
Het toezicht beperkt zich tot het controleren of aan alle randvoorwaarden wordt voldaan en daarmee sprake is van een erkende maatregel conform de voorschriften. Om de flexibiliteit te waarborgen kan een inrichting ook een andere maatregel treffen, die eenvoudig kan worden getoetst aan een gekwantificeerd doelvoorschrift. Dit is een eigen verantwoordelijkheid van de ondernemer, die voor het treffen van een dergelijke maatregel vooraf geen toestemming van het bevoegd gezag hoeft te vragen.

Naast de gekwantificeerde doelvoorschriften en de erkende maatregelen bestaan er ook zogenaamde verplichte maatregelen.

Verplichte maatregelen

Verplichte maatregelen dienen niet ter invulling van een doelvoorschrift, zoals erkende maatregelen. Het zijn simpelweg verplichte technische middelvoorschriften. De wetgever kiest voor deze maatregelen als het formuleren van een gekwantificeerd doelvoorschrift niet mogelijk is of als toetsing aan een gekwantificeerd doelvoorschrift te moeilijk is. Deze maatregelen zijn veelal gekoppeld aan de zorgplicht.

Net als bij erkende maatregelen hebben de artikelen met verplichte maatregelen een vaste opbouw. De artikelen vangen aan met het beoogde doel van de maatregel. Daarna volgt de verplichte maatregel.

Voorbeeld:
Ten behoeve van het voorkomen dan wel zoveel mogelijk beperken van diffuse emissies, worden stof en dampen die vrijkomen bij het aanbrengen van een emailleer- en een keramieklaag op metalen, doelmatig aan de bron afgezogen.

Toezicht
Evenals bij erkende maatregelen beperkt het toezicht zich tot controle of de verplichte maatregel conform de voorschriften is uitgevoerd.

Afwijking verplichte/erkende maatregel (gelijkwaardige voorziening)

Het bedrijf kan altijd met toestemming van het bevoegd gezag:

  • een andere maatregel toepassen dan een verplichte maatregel (toestemming vooraf van bevoegd gezag verplicht)
  • een andere maatregel toepassen dan een erkende maatregel (toetsing door bevoegd gezag bij handhaving achteraf)

Een dergelijke maatregel wordt een gelijkwaardige voorziening genoemd. Voor meer informatie zie de pagina: Gelijkwaardige voorziening.