Hoe vind ik snel het juiste voorschrift?

De voorschriften voor een bepaalde activiteit staan meestal zowel in het Activiteitenbesluit als in de Activiteitenregeling.

Met de Activiteitenbesluit Internet Module kunt u snel te weten komen welke voorschriften op een bedrijf van toepassing zijn. De AIM stelt op basis van de gemaakte keuzes een voorschriftenpakket op maat samen. De AIM gaat er van uit dat er sprake is van een inrichting zoals in de Wet milieubeheer'.

In de integrale versie van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling staan alle voorschriften van besluit, regeling en overgangsrecht per activiteit bij elkaar. Met een uit hyperlinks bestaande inhoudsopgave en de zoekfunctie kan men er snel in zoeken.

De AIM geeft ook aan of een omgevingsvergunning milieu of omgevingsvergunning beperkte milieutoets nodig is voor de activiteit. Juridisch volgt dit uit het Besluit omgevingsrecht (Bor). De algemene uitgangspunten voor de verdeling van de verschillende soorten bepalingen over het Bor, Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling staan in de tabel hieronder.

Wat is waar geregeld in Bor, Activiteitenbesluit- en regeling?
Bor Activiteitenbesluit Activiteiten-regeling
 • Aanwijzing inrichtingen (Bijlage I)
 • Activiteiten waardoor een bedrijf vergunningplichtig wordt
  (Bijlage I en artikel 2.2a)
 • Weigeringsgronden voor de Omgevings-vergunning beperkte milieutoets (OBM)
  (artikel 5.13b)
 • Doelvoorschriften
 • Verbodsbepalingen
 • Afstandsnormen
 • Meetregistratie- en onderzoeks-verplichtingen
 • Verwijzingen naar andere besluiten
 • Maatwerk
 • Overgangsrecht
 • (Technische) middel-voorschriften (erkende en verplichte)
 • Maatwerk
 • Overgangsrecht