Gelijkwaardige voorziening

Het Activiteitenbesluit verplicht bedrijven milieumaatregelen toe te passen. Het besluit schrijft specifieke maatregelen voor, maar een bedrijf kan ook een alternatief toepassen.

Wanneer gelijkwaardig alternatief toepassen

Het alternatief moet gelijkwaardig zijn, dus hetzelfde doel bereiken als de in het Activiteitenbesluit (of Activiteitenregeling) opgenomen maatregel.

Het bevoegd gezag beoordeelt of het alternatief gelijkwaardig is. Bij deze beoordeling kan het bevoegd gezag hulp krijgen.

Verplichte en erkende maatregelen

Het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling maken onderscheid tussen verplichte en erkende maatregelen. Het verschil zit vooral in het doel dat de maatregel moet bereiken.

Verplichte maatregelen

Verplichte maatregelen zijn nodig om een kwalitatief milieudoel te bereiken.

In artikel 1.8 van het Activiteitenbesluit staat het gelijkwaardigheidsbeginsel voor verplichte maatregelen. Het bedrijf kan andere maatregelen treffen dan de opgenomen verplichte maatregelen als het alternatief ten minste een gelijkwaardig niveau van bescherming van het milieu bereikt.

Voor het alternatief moet het bedrijf vooraf toestemming vragen aan het bevoegd gezag. Dit staat in artikel 8.40a van de Wet Milieubeheer. Bij de aanvraag laat het bedrijf zien dat met het alternatief de bescherming van het milieu ten minste gelijkwaardig is in vergelijking met de verplichte maatregel.

Het bevoegd gezag neemt een besluit op basis van de gegevens die het bedrijf aanlevert.

Op een aanvraag van een bedrijf voor het mogen toepassen van een andere dan een verplichte maatregel moet het bevoegd gezag binnen 8 weken een besluit nemen. Deze termijn kan ten hoogste met 6 weken worden verlengd.

Erkende maatregelen

Erkende maatregelen zijn nodig om een kwantitatief milieudoel te bereiken, in de vorm van een concreet doelvoorschrift.

Voor het toepassen van andere dan erkende maatregelen is geen toestemming vooraf nodig.

Als een bedrijf een andere dan een erkende maatregel heeft toegepast, kan het bevoegd gezag aan het relevante doelvoorschrift toetsen of het alternatief gelijkwaardig is. Deze toetsing kan achteraf in het kader van handhaving plaatsvinden.

Het bevoegd gezag kan het bedrijf op basis van artikel 2.8 Activiteitenbesluit vragen eenmalig de gelijkwaardigheid van erkende luchtmaatregelen aan te tonen.

Wat moet een bedrijf aanleveren bij het bevoegd gezag

Het bedrijf moet de gelijkwaardigheid van alternatieven voor verplichte en erkende maatregelen objectief aantonen.

Bij erkende maatregelen laat het bedrijf zien dat het alternatief voldoet aan het kwantitatieve doelvoorschrift uit het besluit.

Bij verplichte maatregelen moet het bedrijf laten zien dat de alternatieve maatregel het kwalitatieve doelvoorschrift even goed invult als de verplichte maatregel.

Voor het aantonen van gelijkwaardigheid kunnen de volgende gegevens nodig zijn:

  • representatieve meetgegevens
  • onderbouwde berekeningen
  • analyse van technische specificaties of
  • risico-analyses

Als de gegevens niet volledig zijn of van onvoldoende kwaliteit voor objectieve beoordeling van gelijkwaardigheid, dan moet het bevoegd gezag aanvullende gegevens aan het bedrijf vragen. Het bevoegd gezag neemt het verzoek pas in behandeling als het alle benodigde gegevens van het bedrijf heeft ontvangen.

Advies bij toetsing

Bij de beoordeling van de alternatieve maatregel kan het bevoegd gezag hulp nodig hebben. Het bevoegd gezag kan op verschillende manieren advies inwinnen op verschillende momenten van de toetsing.

Advies van helpdesk InfoMil

Het bevoegd gezag kan hulp vragen aan de helpdesk van InfoMil bij de eerste beoordeling van een verzoek van een bedrijf. Denk hierbij aan vragen als "Kan dit alternatief überhaupt gelijkwaardig zijn?" en "Wat moet het bedrijf voor deze alternatieve maatregel aanleveren om gelijkwaardigheid te kunnen beoordelen?".

Verzoek aan Deskundigenpool gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft in overleg met de betrokken koepelorganisaties van overheid en bedrijfsleven een deskundigenpool samengesteld. De Deskundigenpool gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit kan op verzoek het bevoegd gezag adviseren over de gelijkwaardigheid van alternatieven voor verplichte en erkende maatregelen in het Activiteitenbesluit.

In de volgende gevallen neemt de Deskundigenpool gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit een verzoek om advies in behandeling:

Conceptbesluit

Het bevoegd gezag heeft al een voorlopig oordeel gevormd. De deskundigenpool toetst of zij het eens is met het conceptbesluit, aan de hand van de motivatie van het bevoegd gezag en de overgelegde stukken van het bedrijf.

Regio overstijgende vraagstukken

Het vraagstuk is ingewikkeld en speelt breder in het land. Bij deze vraagstukken kan de deskundigenpool een adviesbureau inschakelen.

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu kan de deskundigenpool raadplegen voor advies over opname van nieuwe maatregelen in de regeling bij het Activiteitenbesluit.

Werkwijze bij verzoek aan Deskundigenpool gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit

Het bevoegd gezag kan een verzoek om advies digitaal indienen via het formulier verzoek om advies beoordeling gelijkwaardigheid.

Voeg bij het voorleggen van een conceptbesluit over gelijkwaardigheid altijd de volgende stukken bij:

  • Het conceptbesluit over gelijkwaardigheid
  • Overwegingen van het bevoegd gezag bij opstellen besluit
  • Onderliggende stukken die het bevoegd gezag heeft ontvangen van het bedrijf

Als het bevoegd gezag te maken krijgt met een regio overstijgend vraagstuk dan kan het via de helpdesk van InfoMil nagaan of de Deskundigenpool gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit dit vraagstuk kan behandelen.

Als het om een aanvraag voor een alternatief voor een verplichte maatregel gaat, moet het bevoegd gezag binnen 8 weken een besluit nemen. Als het bevoegd gezag advies van de Deskundigenpool gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit vraagt, is het verstandig om de termijn van deze procedure met 6 weken te verlengen. (art. 8.40a Wm/ art. 1.8 Activiteitenbesluit).

De Deskundigenpool gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit streeft ernaar om ontvankelijke verzoeken binnen een redelijke termijn af te handelen. De doorlooptijd hangt af van het moment van indienen van het verzoek, de complexiteit van het verzoek en de benodigde deskundigheid.

Na het digitaal indienen van een verzoek krijgt de indiener binnen 10 werkdagen bericht over de ontvankelijkheid van het verzoek.

Het Advies

De Deskundigenpool gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit geeft altijd een gemotiveerd positief of negatief advies. Het bevoegd gezag is niet gebonden aan het advies, maar moet er wel rekening mee houden. Concreet betekent dit dat het bevoegd gezag in de motivering van een besluit aangeeft wat het advies is en wat de invloed van het advies op het besluit is. De gegeven adviezen staan op deze website.


Verzoek om advies

Het indienen van een verzoek om advies van de Deskundigen-pool gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit is alleen mogelijk voor het bevoegd gezag.