Is bij lichthinder van sportvelden maatwerk mogelijk?

Vraag

Kunnen er in geval van lichthinder afkomstig van een verlicht sportveld maatwerkvoorschriften gesteld worden?

Antwoord

Ja, maar de maatwerkmogelijkheden zijn wel afgebakend.

De tijden waarop de verlichting aan mag zijn, zijn uitputtend geregeld in het Activiteitenbesluit (zie artikel 3.148). Voor dit aspect zijn daarom geen maatwerkvoorschiften mogelijk.

Voor andere aspecten zoals bijvoorbeeld hinderlijke lichtinstraling in woon- of slaapvertrekken kan de gemeente op grond van de zorgplicht optreden.
De aard van de te stellen maatwerkvoorschriften is in feite vrij. Uiteraard moet er een goede motivatie aan ten grondslag liggen.

Hoewel er geen echte normen zijn voor lichthinder kunnen de “Algemene Richtlijnen betreffende lichthinder” van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) als uitgangspunt worden gehanteerd. Concreet kan gedacht worden aan het opleggen van een bepaalde afstelling, armaturen met afschermkapjes etc.

Om tegemoet te komen aan de wens van de inrichting om toernooien te houden kan op grond van artikel 3.148, tweede lid van het Activiteitenbesluit gebruik gemaakt worden van de zogenaamde 12-dagenregeling. Dit is overigens geen recht maar een bevoegdheid van de gemeente.