Kan een maatwerkvoorschrift worden gewijzigd of ingetrokken als het overgangsrecht uit artikel 6.1 nog van toepassing is?

Vraag

Kan een maatwerkvoorschrift worden gewijzigd of ingetrokken, wanneer het overgangsrecht uit artikel 6.1 van het Activiteitenbesluit nog van toepassing is?

Antwoord

Ja, op vergunningvoorschriften, die als maatwerkvoorschriften worden aangemerkt onder het Activiteitenbesluit, is het gewone maatwerkregime van toepassing.

In het overgangsrecht van artikel 6.1, eerste lid, van het Activiteitenbesluit is aangegeven:

Voor een inrichting (type A of type B), waarvoor onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 2.1 een vergunning gold, worden de voorschriften van die vergunning gedurende drie jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 1.1 aangemerkt als maatwerkvoorschriften, mits de voorschriften van die vergunning vallen binnen de bevoegdheid van het bevoegd gezag tot het stellen van maatwerkvoorschriften. Artikel 8.42, vierde lid, van de wet is van overeenkomstige toepassing.

De situatie bedoeld in artikel 6.1, eerste lid kan zich voordoen bij bedrijven die door een wijziging van het Activiteitenbesluit geheel onder de werking van het besluit zijn komen te vallen. De vergunning is daardoor vervallen. Hiervoor kan overgangsrecht gelden.

Wijziging in bedrijfssituatie binnen overgangstermijn

Stel nu dat het bedrijf, waar de situatie als bedoeld in artikel 6.1, eerste lid zich voordoet, binnen de overgangstermijn van 3 jaar zijn activiteiten wijzigt. Na de wijziging valt het bedrijf nog steeds in zijn geheel onder het Activiteitenbesluit.

Als het bedrijf activiteiten wijzigt, waarvoor als maatwerk meegenomen vergunningvoorschriften gelden, dan kunnen deze maatwerkvoorschriften worden aangepast of ingetrokken. Op de vergunningvoorschriften, die als maatwerkvoorschriften worden aangemerkt is namelijk het gewone maatwerkregime onder het Activiteitenbesluit van toepassing.