Kan het bevoegd gezag de oprichting van een inrichting type A of B tegenhouden?

Vraag

Kan het bevoegd gezag de oprichting van een inrichting type A of B tegenhouden?

Antwoord

Niet op basis van het Activiteitenbesluit. Er volgt geen besluit op de melding van een inrichting type B. Een onvolledige of niet ingediende melding heeft niet als gevolg dat de activiteiten niet mogen beginnen.

Maar sommige activiteiten kunnen op een andere manier worden tegengehouden. Hieronder staat meer uitleg daarover.

Bestemmingsplan

Wanneer het bevoegd gezag bepaalde (bedrijfsmatige) activiteiten niet op een bepaalde locatie wil, dan kan het dit regelen in het bestemmingsplan.

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Voor een aantal activiteiten hebben inrichtingen type B toestemming van het bevoegd gezag nodig voordat ze er mee kunnen starten. Deze "toestemming vooraf" wordt Omgevingsvergunning beperkte milieutoets genoemd. De gevallen waarin de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets verplicht is staan in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De weigeringsgronden staan in artikel 5.13b van het Bor.