Is een logboek met registraties altijd verplicht volgens het Activiteitenbesluit?

Vraag

Moet op grond van het Activiteitenbesluit binnen de inrichting altijd een logboek aanwezig zijn waarin alle registraties zijn opgenomen?

Antwoord

Nee, in het Activiteitenbesluit is geen algemeen voorschrift opgenomen dat binnen de inrichting een logboek met alle keuringscertificaten, registraties en/of analyseresultaten aanwezig moet zijn.

In specifieke gevallen schrijft het Activiteitenbesluit wel een logboek voor. Dit betreft:

  • de controle van een lekdetectiesysteem bij bovengrondse dubbelwandige stationaire opslagtanks en
  • de controle van bodembeschermende voorzieningen en de genomen acties na incidenten met bodembedreigende stoffen die mogelijk hebben geleid tot een bodemverontreiniging
  • bij rioolwaterzuiveringsinstallaties: de bevindingen van de visuele inspectie van de dilatatievoegen en onderlinge overgangen van bassins, tanks en leidingen als de controle op de lekdichtheid van de bedrijfsonderdelen uitsluitend met een grondwatermonitoringssysteem plaatsvindt
  • de controles van of onderhoud aan wisselverwarmingseenheden, alsmede acties genomen na incidenten met bodembedreigende stoffen, die mogelijk hebben geleid tot een bodemverontreiniging
  • controle, onderhoud en metingen aan crematieovens en en genomen acties na incidenten die van invloed kunnen zijn op de luchtemissies
  • de gebruiksintensiteit van strooivelden

Natuurlijk is het een inrichtinghouder wel aan te raden om alle gegevens centraal in een logboek op te slaan aangezien hij op verzoek van het bevoegd gezag binnen een bepaalde termijn (soms direct) gegevens moet kunnen aanleveren.

Relevante artikelen uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb):

  • 5.16: Een toezichthouder is bevoegd inlichtingen te vorderen
  • 5:20 , lid 1: Een ieder is verplicht aan een toezichthouder binnen de door hem gestelde redelijke termijn alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden.