AIM in stappen - Vragenboom

Dit schema geeft een overzicht van de stappen die u in het eerste gedeelte van de Activiteitenbesluit Internet Module (de Vragenboom) doorloopt.

Bij elke stap staat een korte toelichting. Deze toelichting wordt zichtbaar als u met uw muis over de stap in het schema gaat.

AIM in stappen - Vragenboom Introductie vragenboom Keuze bedrijfsprofiel(en) Keuze activiteiten Vaststellen type inrichting Vaststellen welke milieuregels Vaststellen waterbeheerder bevoegd gezag Vaststellen bijlagen bij de melding Vaststellen noodzaak bodemonderzoek Conclusie Maatregelen op maat en bestanden samenstellen Bestanden milieuregels en toelichtingen te downloaden Introductie 2e deel (Meldingsformulier)

Hotspots

Introductie vragenboom

De gegevens die u in de AIM invoert blijven 6 maanden beschikbaar. Door in de AIM op de knop “Later verder?” te drukken kunt u de link naar uw sessie opslaan of per e-mail laten toesturen.

In de introductie leest u wat u met de AIM kunt en waarvoor de AIM bedoeld is. Belangrijk is dat het moet gaan om milieurelevante activiteiten die een bedrijfsmatige omvang hebben. Er moet sprake zijn van een 'inrichting' zoals bedoeld in de Wet milieubeheer.

Daarna moet u kiezen waarvoor u de AIM wilt gebruiken. Op basis van uw keuze bepaalt de AIM welke vragen u moet beantwoorden. De mogelijke keuzes zijn:

 • Starten of verhuizen van een bedrijf
 • Veranderen, uitbreiden of stoppen van een bedrijf
 • Checken welke milieuregels van toepassing zijn

Starten bedrijf
Het starten van een bedrijf houdt in dat u een compleet nieuwe vestiging van een bedrijf wilt beginnen. Dit kan nieuwbouw zijn, maar het kan ook gaan om een nieuw bedrijf in een bestaand gebouw. Het verhuizen van bedrijfsactiviteiten naar een andere locatie is ook het starten van een bedrijf op de nieuwe locatie.

Veranderen, uitbreiden of stoppen bedrijf
Bij het veranderen, uitbreiden of stoppen van een bedrijf gaat het om de volgende situaties:

 • het opstarten van een nieuwe activiteit bij een bestaand bedrijf
 • het veranderen of uitbreiden van bestaande activiteiten, zoals bijvoorbeeld het bijplaatsen van een spuitcabine
 • het stoppen  met activiteiten bij een bestaand bedrijf

Checken milieuregels
Deze optie is bedoeld om voor een bestaand bedrijf te checken welke milieuregels uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling van toepassing zijn. Als u van plan bent om iets te veranderen in uw bedrijf, dan kiest u de optie veranderen, uitbreiden of stoppen bedrijf.

Keuze bedrijfsprofiel(en)

Om de vragen in de AIM aan te laten sluiten bij uw bedrijfssituatie, zijn bedrijfsprofielen beschikbaar. Door het bedrijfsprofiel te kiezen dat het best past bij uw bedrijf, maakt de AIM een voorselectie van activiteiten. De schermen uit de AIM die niet op uw situatie van toepassing zijn worden dan niet getoond.

Vinden er binnen uw bedrijf activiteiten plaats die niet gebruikelijk zijn binnen de branche? Dan passen er mogelijk meerdere profielen bij uw bedrijf. Selecteer deze profielen dan allemaal, zodat geen activiteiten over het hoofd worden gezien.

Heeft u bijvoorbeeld een opslagbedrijf met een autoreparatiewerkplaats? Kies dan zowel het bedrijfsprofiel 'Opslag, handel en distributie' als de veelgebruikte route 'Automotive'.

De meeste bedrijfsprofielen zijn weer onderverdeeld in bedrijfstypen. Zo kunt u bij het profiel 'Opslag, handel en distributie' na 'Detailhandel en ambachten' kiezen uit verschillende soorten detailhandel, zoals bakkers, slagerijen en doe-het-zelf winkels. Kies ook hier voor alle opties die aansluiten bij de werkzaamheden in uw bedrijf.

Keuze activiteiten

Na keuze van één of meerdere bedrijfsprofielen en bedrijfstypes volgen één of meer schermen met een verzameling van activiteiten die bij deze bedrijven voor kunnen komen.

Kies hier zorgvuldig voor alle activiteiten die binnen uw bedrijf plaatsvinden. Hierbij kan het niet alleen om hoofdactiviteiten gaan, maar ook om activiteiten die incidenteel plaatsvinden. In de toelichtingen staat vaak uitleg over welke werkzaamheden wel onder een activiteit vallen en welke niet.

Vaststellen type inrichting

Het Activiteitenbesluit kent drie typen inrichtingen: type A, B en C.

Op type C-inrichtingen is maar een deel van het Activiteitenbesluit van toepassing. Type C-inrichtingen zijn bedrijven die een omgevingsvergunning milieu nodig hebben. Dit kunnen ook bedrijven met een IPPC-installatie zijn. De activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning milieu nodig is staan in Bijlage I van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Type A- en type B-inrichtingen vallen in zijn geheel onder het Activiteitenbesluit. Het verschil is dat voor type A-inrichtingen het melden van de activiteiten niet verplicht is.

Het is dus van belang dat de AIM vaststelt welk type inrichting het betreft. Dit doet de AIM op basis van de geselecteerde activiteiten, waarbij bijvoorbeeld vragen worden gesteld over:

 • de omvang van een installatie
 • welke stoffen worden opgeslagen
 • de plek waar afvalwater wordt geloosd

Vaststellen welke milieuregels

Wanneer de activiteiten en het type inrichting bekend zijn, stelt de AIM nog een aantal vragen om vast te stellen welke milieuregels van toepassing zijn.

De antwoorden op deze vragen gebruikt de AIM ook om vast te stellen welke rapporten er bij de melding gevoegd moeten worden, zoals bijvoorbeeld een akoestisch rapport of een bodemonderzoek.

Vaststellen waterbeheerder bevoegd gezag

Wanneer er vanuit uw bedrijf afvalwater op het oppervlaktewater wordt geloosd is de waterkwaliteitsbeheerder bevoegd gezag voor de lozing van dit afvalwater.

Als dat het geval is, stuurt de AIM uw melding automatisch door naar de waterbeheerder. U hoeft daarvoor zelf geen actie te ondernemen.

Vaststellen bijlagen bij de melding

Op basis van de vragen die eerder zijn gesteld, is bepaald of bepaalde bijlagen bij de melding moeten worden gevoegd. Verplichte bijlagen kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • akoestisch onderzoek
 • beschrijving van de aanpak van geurhinder
 • gegevens over het verwerken van afvalstoffen van derden
 • gegevens over de emissies van dierenverblijven
 • luchtkwaliteitsonderzoek of inputgegevens ISL3a
 • werkplan van sloop-, renovatie- of nieuwbouwwerkzaamheden nabij oppervlaktewater

Een volledig overzicht van de gegevens die bij de melding gevraagd worden, vindt u op de volgende pagina's:

Vaststellen noodzaak bodemonderzoek

Op basis van de ingevulde activiteiten bepaalt de AIM of sprake is van bodembedreigende activiteiten.

Als dit het geval is, moet binnen 3 maanden een bodemonderzoek worden uitgevoerd.

Conclusie

Afhankelijk van de geselecteerde activiteiten is op het eerste conclusiescherm te zien wat het bedrijf moet doen:

 • een melding Activiteitenbesluit doen en/of
 • een Omgevingsvergunning milieu aanvragen en/of
 • een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets aanvragen en/of
 • een Watervergunning aanvragen.

Daarnaast toont de AIM op deze pagina of sprake is van type inrichting A, B of C. Ook wordt vermeld of er sprake is van een IPPC-bedrijf.

Ook ziet u de activiteiten weergegeven waarvoor een Omgevingsvergunning milieu of een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets nodig is.

Op het tweede conclusiescherm toont de AIM of de Waterbeheerder bevoegd gezag is en of een Watervergunning nodig is.

Op het derde conclusiescherm wordt een overzicht getoond van de activiteiten waarvoor de milieuregels uit het Activiteitenbesluit gelden. Voor inrichtingen type C gelden deze regels naast de voorschriften uit de Omgevingsvergunning milieu.

Hierna gaat de AIM de voorschriften en maatregelen voor de geselecteerde activiteiten samenstellen.

Maatregelen op maat en bestanden samenstellen

Na de conclusieschermen volgen één of meer schermen met vragen. Deze zijn bedoeld om de voorschriften en maatregelen beter bij uw situatie te laten passen.

Hierna kunt u een eigen kenmerk invoeren om de bestanden mee te markeren voor uw eigen administratie.

Het samenstellen van de bestanden kan enige tijd duren. U kunt de sessie opslaan via de de optie "Later verder" rechtsboven in het scherm en de bestanden op een later moment downloaden.

Daarna kunt u de volgende bestanden downloaden:

 • Antwoordenlijst (pdf): overzicht van keuzes die u bij het invullen van de AIM gemaakt hebt
 • Overzicht maatregelen (pdf): naslagwerk met maatregelen bij geselecteerde activiteiten, frequentie, toelichting en juridische basis
 • Beknopt overzicht maatregelen (checklist) (pdf): samenvatting van overzicht maatregelen voor gebruik als statische checklist
 • Overzicht maatregelen in spreadsheet (xls): samenvatting van overzicht maatregelen om zelf checklisten mee te kunnen samenstellen
 • Overzicht relevante artikelen Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling (pdf): Voorschriften van de paragrafen voor de geselecteerde activiteiten

Bestanden milieuregels en toelichtingen te downloaden

Aan de hand van de keuzes in de vragenboom, stelt de AIM de volgende bestanden samen:

 • Antwoordenlijst (pdf): overzicht van keuzes die u bij het invullen van de AIM gemaakt hebt
 • Overzicht maatregelen (pdf): naslagwerk met maatregelen bij geselecteerde activiteiten, frequentie, toelichting en juridische basis
 • Beknopt overzicht maatregelen (checklist) (pdf): samenvatting van overzicht maatregelen voor gebruik als statische checklist
 • Overzicht maatregelen in spreadsheet (xls): samenvatting van overzicht maatregelen om zelf checklisten mee te kunnen samenstellen
 • Overzicht relevante artikelen Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling (pdf): Voorschriften van de paragrafen voor de geselecteerde activiteiten

Introductie 2e deel (Meldingsformulier)

De stappen van het tweede deel van de AIM (het Meldingsformulier) zijn weergegeven in een apart schema. Daar vindt u ook de uitleg bij de stappen.

AIM in stappen - Meldingsformulier klein


Uw onderwerpen