Wat kan gedaan worden tegen opslag van goederen buiten de inrichting?

Vraag

Wat kan gedaan worden tegen een niet gemelde of vergunde opslag van goederen buiten het terrein van de eigen inrichting?

Antwoord

Dat hangt af van de plek waar die opslag plaatsvindt. Soms slaat een bedrijf afvalstoffen op buiten het hek van de eigen inrichting. Of er wordt naast de inrichting bijvoorbeeld een zeecontainer voor de opslag van goederen neergezet. Soms is dat op de openbare weg, soms op het terrein van de vergunninghouder of van een ander.

Opslag openbare weg

Als de illegale opslag plaatsvindt op de openbare weg, dan kan dat niet worden gezien als onderdeel van de inrichting. De openbare weg is namelijk per definitie geen onderdeel van een inrichting.

Dit is anders als er een exclusieve aanspraak bestaat op dat stukje openbare weg. Denk bijvoorbeeld aan een patatkraam die met toestemming altijd op dezelfde plek staat.

Wanneer er zonder toestemming een stuk openbare weg wordt gebruikt, is de regelgeving die geldt voor de inrichting niet van toepassing. Uiteraard is dan wel handhaving mogelijk op basis van andere regelgeving, zoals gemeentelijke verordeningen.

Opslag privé-terrein

Bij opslag op een privé-terrein zijn diverse varianten mogelijk. De illegale opslag kan plaatsvinden op een perceel dat:

  1. degene die de goederen opslaat in eigendom heeft
  2. toebehoort aan een ander, zonder toestemming van die ander (denk bijvoorbeeld aan een stuk gemeentegrond dat geen openbare weg is)
  3. toebehoort aan een ander, met toestemming van die ander, maar zonder dat dit gedeelte van het perceel is verhuurd aan de eigenaar van de goederen
  4. toebehoort aan een ander, wordt gehuurd van die ander, terwijl degene die de goederen opslaat niet als inrichtinghouder kan worden aangemerkt.
  5. toebehoort aan een ander, wordt gehuurd van die ander, terwijl degene die de goederen opslaat wél als inrichtinghouder kan worden aangemerkt.

In geval 1 en 2 en 5 is er sprake van een niet gemelde of vergunde uitbreiding van het grondgebied van de inrichting. Dan kan er gehandhaafd worden op het niet doen van een melding of op het uitbreiden zonder omgevingsvergunning milieu.

In geval 3 en 4 zal de eigenaar van het perceel een vergunningaanvraag of melding moeten indienen, behalve als een bestaande vergunning of melding de situatie al dekt.

In geval 4 en 5 is het criterium of degene die de goederen opslaat als inrichtinghouder kan worden aangemerkt. Dat hangt er van af wie de meeste zeggenschap heeft over de opslag. Dit kan worden afgeleid uit het huurcontract. Wanneer bijvoorbeeld de huurder aanwijzingen van de verhuurder moet opvolgen, dan heeft de verhuurder de meeste zeggenschap.