Wanneer is er sprake van één inrichting in de zin van artikel 1.1 lid 4, Wm?

Vraag

Wanneer is er sprake van één inrichting in de zin van artikel 1.1 lid 4, Wm?

Antwoord

Volgens vaste jurisprudentie moet er sprake zijn van voldoende technische, functionele en organisatorische samenhang. Daarnaast mag de onderlinge afstand tussen de onderdelen niet te groot zijn. Een overzicht van jurisprudentie en een nadere beschouwing hierover is te vinden in de uitgave "het begrip inrichting in de Wet milieubeheer" (isbn 90-76512-07-8 distributienummer VROM 17842/182) te vinden op de InfoMil site.

Een conclusie die in het onderzoek getrokken wordt is dat de Afdeling zelden expliciet aandacht besteedt aan de afzonderlijke criteria en vormen van binding van artikel 1.1 lid 4 Wm. Dit maakt dat de jurisprudentie op dit gebied nogal eens casuïstisch kan overkomen.