Overzicht voorschriften en maatregelen voertuigdemontage

In de eerste tabel ziet u een overzicht met activiteiten en een verwijzing naar voorschriften van het Activiteitenbesluit (AB) en maatregelen van de Activiteitenregeling (AR). Daarnaast is aangegeven op welke milieuaspecten deze voorschriften en maatregelen van toepassing zijn.

In de tweede tabel is te zien dat een aantal milieuaspecten niet per activiteit is geregeld, maar algemeen geregeld is voor het hele bedrijf. Deze algemeen geregelde milieuaspecten zijn in een aparte tabel opgenomen.

Een derde tabel geeft aan in welke gevallen een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig is en waarom.

Activiteiten voertuigdemontage

Overzicht van activiteiten voor voertuigdemontage

Activiteit

Voorschrift AB

Maatregel AR

Milieuaspect

Opslaan natte wrakken

§ 3.3.3 -> art. 3.26a

§ 3.4.3 -> art. 3.34 en 3.36

§ 3.3.3 -> art. 3.27c en 3.27f, lid 2

§ 3.4.3 -> art. 3.43, lid 1 en art. 3.44, lid 1 onder e

Bodem

Afval

Lozing
Opslaan droge wrakken

§ 3.3.3 -> art. 3.26a

§ 3.4.3 -> art. 3.31, lid 5 en 3.33

§ 3.3.3 -> art. 3.27f, lid 3 en 7

§ 3.4.3 -> art 3.39 onder f

Afval

Lozing

Aftappen vloeistoffen en demonteren onderdelen

 • wanneer wat verwijderen
 • bodembeschermende maatregelen
 • lozen afvalwater
 • herkenbaarheid autowrak
 • demonteren LPG-tanks
§ 3.3.3 -> art. 3.26a en 3.26c § 3.3.3 -> art. 3.27c, lid 1 en 2, art. 3.27d en 3.27h

Bodem

Lozing

Afval

Veiligheid

Mechanische bewerking van metalen

§ 4.5.1 § 4.5.1

Bodem

Lucht

Lozing

Neutraliseren airbags en gordelspanners

 • neutralisatietechniek
 • wanneer ontsteken wel en niet mag
 • afzuigen stof en gassen
§ 3.3.3 -> art. 3.26a en 3.26b § 3.3.3 -> 3.27i, lid 2, 3 en 11, en art. 3.27j

Veiligheid

Lucht

Opslaan afgetapte vloeistoffen in verpakking § 4.1.1 -> art. 4.1, lid 1, 2, 3, 4 en 7 § 4.1.1 -> art. 4.2, 4.3, 4.4d, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 4.9a, 4.9b en 4.10

Bodem

Veiligheid

Opslaan afgetapte vloeistoffen in bovengrondse tanks

§ 3.4.9 -> art. 3.54d

§ 4.1.3 -> art. 4.6

§ 3.4.9 -> art. 3.71c t/m h

§ 4.1.3.1 -> art. 4.18 en 4.19

Bodem

Veiligheid

Opslaan gedemonteerde LPG-tanks

§ 3.3.3 -> 3.26a

§ 4.1.1 -> art. 4.1, lid 1, 3, 5 en 6

§ 3.3.3 -> art. 3.27h, lid 5 en 6

§ 4.1.1 -> art. 4.2 en 4.4a

Veiligheid
Opslaan gedemonteerde accu's § 4.1.1 -> art. 4.1, lid 7 § 4.1.1 -> art. 4.4c Bodem
Opslaan gedemonteerde oliefilters, oliehoudende onderdelen of poetsdoeken en absorptiemateriaal § 3.4.3 -> art. 3.34 en 3.36 § 3.4.3 -> art. 3.43, lid 1, art. 3.44, lid 1 onder f en k

Bodem

Lozing

Opslaan gedemonteerde airbags en gordelspanners § 3.3.3 -> art. 3.26a § 3.3.3 -> art. 3.27i, lid 4 t/m 10 Veiligheid

Afvoer van gedemonteerde:

 • onderdelen
 • wrakken
 • niet-afgetapte LPG-tanks
 • airbags en gordelspanners
§ 3.3.3 -> art. 3.26a § 3.3.3 -> art. 3.27e, lid 4, art. 3.27f, lid 4 t/m 6, art. 3.37h, lid 4,
art. 3.27i, lid 12

Afval

Veiligheid

Opslaan gasflessen § 4.1.1 -> art. 4.1, lid 1, 3, 5 en 6 § 4.1.1 -> art. 4.2 en 4.4a Veiligheid

Tankplaats voor eigen gebruik van afgetapte brandstof (doorzet < 25.000 liter per jaar)

 • Bodembeschermende maatregelen
 • Lozen afvalwater
 • Veiligheidsmaatregelen afleverinstallatie
 • Inpandige tankplaats

§ 3.3.1 -> art. 3.19

§ 4.6.4 -> art. 4.83

§ 3.3.1 -> art. 3.23

§ 4.6.4 -> art. 4.82

§ 3.3.1 -> art. 3.18 en 3.19

§ 4.6.4 -> art. 4.83

§ 3.3.1 -> art. 3.20a

§ 4.6.4 -> art. 4.80a

§ 3.3.1 -> art. 3.21a en 3.25

§ 4.6.3 -> art. 4.92 en 4.94

§ 3.3.1 -> art. 3.21a

§ 4.6.3 -> art. 4.92

§ 3.3.1 -> art. 3.21b

§ 4.6.3 -> art. 4.92b

Bodem

Lozing

Veiligheid

Uitwendig reinigen van voertuigen
 • Bodembeschermende maatregelen
 • Lozen afvalwater
§ 3.3.2 -> art. 3.23b, 3.23c en 3.24 § 3.3.2 -> art. 3.27, 3.27a en 3.27b

Bodem

Lozing

Kleine of middelgrote stookinstallatie gebruiken

§ 3.2.1

§ 3.2.1

Lucht

Inname voertuigwrakken

 • verboden afvalstoffenhandeling
 • acceptatie en controle
 • certificaat van vernietiging autowrakken

Afd. 2.5 -> art. 2.12, 2.14a

Afd. 2.5 -> art. 2.14b

§ 3.3.3 -> art. 3.26a

Afd. 2.3 -> art. 2.9

§ 3.3.3 -> art. 3.27g

Afval

Voorschriften voor het hele bedrijf

Het Activiteitenbesluit regelt een aantal milieu-aspecten niet per activiteit, maar voor het hele bedrijf. Deze algemeen geregelde milieu-aspecten staan in de tabel hieronder.

Overzicht milieuaspecten algemeen geregeld voor het hele bedrijf

Algemeen geregeld

Voorschrift AB

Maatregel AR

Milieuaspect

Van toepassing op hele bedrijf Afdeling 2.5 Afdeling 2.3 Afval

Van toepassing op hele bedrijf

Afdeling 2.6

-

Energie

Van toepassing op hele bedrijf

Afdeling 2.8

-

Geluid

OBM

Bedrijven die voertuigen demonteren hebben meestal geen omgevingsvergunning milieu nodig. Wel hebben ze toestemming vooraf nodig van het bevoegd gezag voordat met de activiteit mag worden gestart.

Deze toestemming heet de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM). In de volgende tabel staat in welke gevallen een OBM nodig is en waarom.

Overzicht wanneer en waarvoor een OBM voor voertuigdemontage

OBM nodig wegens

Toetsingsgrond

Grondslag in Besluit omgevingsrecht (Bor)

1. Opslaan van schroot, inclusief autowrakken

 • M.e.r.-beoordeling
 • Bibob-toets

2.2a, lid 1, onder b

2. Demonteren van autowrakken
 • Doelmatig beheer van afvalstoffen
 • Bibob-toets

2.2a, lid 2, onder d

3. Demonteren van wrakken van tweewielige motorvoertuigen
 • Doelmatig beheer van afvalstoffen

2.2a, lid 2, onder g


Overgangsrecht

Het Activiteitenbesluit en de -regeling kennen drie soorten overgangsrecht.

De twee laatstgenoemde soorten overgangsrecht staan in het besluit bij de desbetreffende paragrafen in hoofdstuk 2 tot en met 5.