Melding, OBM, Omgevingsvergunning milieu en Watervergunning

De meeste metaalrecyclingbedrijven vallen sinds 1 januari 2011 als ‘type B’ onder het Activiteitenbesluit. In de meeste gevallen hebben deze bedrijven geen omgevingsvergunning milieu nodig, maar wel een ‘OBM’. Metaalrecyclingbedrijven hebben soms een watervergunning nodig als zij lozen op oppervlaktewater. Dit is afhankelijk van de activiteit.

Melding

Bij het starten of veranderen van activiteiten moeten bedrijven dit melden bij het bevoegd gezag. Bij verandering is een melding alleen nodig als een afwijking ontstaat van eerder verstrekte gegevens. Met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kan een bedrijf de melding doen. Een melding Activiteitenbesluit moet een aantal algemene gegevens bevatten.

Daarnaast zijn er voor een metaalrecyclingbedrijf specifieke meldingseisen, zoals gegevens over afvalstoffen en een bodemonderzoek. Ook is een akoestisch onderzoek nodig als in de buitenlucht overslag van metalen in bulk plaatsvindt of als in de buitenlucht mechanische bewerking van metalen plaatsvindt.

Gegevens over afvalstoffen

Bij het opslaan, overslaan of verwerken van afvalstoffen die van buiten de inrichting afkomstig zijn, moet het bedrijf de volgende gegevens melden:

 • De afvalstoffen en de activiteiten met afvalstoffen, bedoeld in bijlage 1, onderdeel C, onderdeel 28.10 van het Besluit omgevingsrecht
 • Per handeling en per afvalstof de maximale opslagcapaciteit en de verwerkingscapaciteit per jaar
 • Worden de afvalstoffen door iemand anders dan de inrichtinghouder ingezameld of afgegeven? Dan moet ook een beschrijving van de procedures van acceptatie en controle van afvalstoffen bij de melding worden gevoegd

Bedrijven kunnen dit formulier gebruiken voor het melden van de gegevens over afvalstoffen.

Bodemonderzoek

Wanneer sprake is van oprichting van een inrichting waar een bodembedreigende activiteit wordt uitgevoerd, is een bodemonderzoek nodig. Wanneer sprake is van verandering van de inrichting kan het bevoegd gezag besluiten dat een bodemonderzoek nodig is.

Als een bodemonderzoek nodig is, moet het bedrijf binnen drie maanden ná het oprichten van de inrichting een rapport met de resultaten van het onderzoek aan het bevoegd gezag toesturen. Bedrijven wordt geadviseerd om over de onderzoeksopzet altijd vooraf contact op te nemen met het bevoegd gezag.

Wanneer een bedrijf al een rapportage van een bodemonderzoek in zijn bezit heeft, kan degene die de melding doet, dit als bijlage bij de melding meezenden. Is de rapportage nog niet beschikbaar, dan kan hij deze later aan het bevoegd gezag toesturen.

Akoestisch onderzoek

Als in de buitenlucht overslag van metalen in bulk of mechanische bewerking van metalen plaatsvindt, moet het bedrijf een akoestisch onderzoek laten uitvoeren. Het bedrijf moet de rapportage van het akoestisch onderzoek bij de melding indienen.

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)

Bedrijven die metalen opslaan en bewerken om deze geschikt te maken voor recycling hebben geen omgevingsvergunning milieu meer nodig. Wel hebben ze toestemming vooraf nodig van het bevoegd gezag voordat met de activiteit mag worden gestart.

Deze toestemming heet de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM). In de volgende tabel staat in welk geval een OBM nodig is en waarom.

Overzicht wanneer en waarvoor een OBM voor handelingen met metaal

OBM nodig wegens

Toetsingsgrond

Grondslag in Besluit omgevingsrecht (Bor)

Opslaan van schroot, inclusief autowrakken

 • M.e.r.-beoordeling
 • Bibob-toets

2.2a, lid 1, onder b

De AIM geeft aan voor welke aspecten een OBM nodig is en biedt een link naar het Omgevingsloket Online (OLO) om de OBM aan te vragen. Voor de beoordeling van een OBM geldt een termijn van 8 weken met een mogelijke verlenging van 6 weken.

M.e.r.-OBM

Het opslaan van schroot of autowrakken is een activiteit waarvoor het bevoegd gezag een m.e.r-beoordeling moet uitvoeren. Als uit de m.e.r.-beoordeling volgt dat er een milieueffectrapport (MER) nodig is, dan moet het bevoegd gezag de OBM voor het opslaan van schroot of autowrakken weigeren. Het bedrijf moet dan eerst een milieueffectrapport opstellen. Voor de activiteit is dan automatisch een omgevingsvergunning milieu nodig. Het bedrijf voegt het milieueffectrapport bij de aanvraag omgevingsvergunning milieu.

Het bevoegd gezag kán de OBM voor het opslaan van schroot en autowrakken ook weigeren op basis van de integriteitsbeoordeling (Wet Bibob). Bij de integriteitsbeoordeling kan het bevoegd gezag een Bibob-advies aanvragen bij het Bureau Bibob.

Zie ook het OBM-overzicht:

Omgevingsvergunning milieu

Bepaalde bedrijven binnen de branche hebben nog een omgevingsvergunning milieu nodig, dit zijn ‘type C' bedrijven. Voor hen geldt slechts een deel van het Activiteitenbesluit en staan de voorschriften voor de overige activiteiten in de vergunning.

Hieronder is per afvalsoort en handeling aangegeven wanneer in ieder geval een omgevingsvergunning milieu nodig is.

Opslaan van metalen (zonder aanhangende olie of emulsie) die geen sier- of gebruiksvoorwerp zijn

Een omgevingsvergunning milieu is nodig voor:

 • Het opslaan van metalen (geen ongereinigde verpakkingen) die een gevaarlijke afvalstof zijn
 • Het opslaan van metalen die geen gevaarlijke afvalstof zijn waarbij de opslagcapaciteit meer is dan 50.000 ton
 • Het opslaan van ongereinigde verpakkingen die een gevaarlijke afvalstof zijn waarbij de opslaghoeveelheid meer is dan 10 ton, bij een bedrijf dat metaalafval scheidt of bewerkt
 • Het opslaan van ongereinigde verpakkingen die een gevaarlijke afvalstof zijn bij een bedrijf dat geen metaalafval scheidt of bewerkt

Opslaan van metalen met aanhangende olie of emulsie en het afscheiden van de oliefractie

Een omgevingsvergunning milieu is nodig voor:

 • Het opslaan van metalen met aanhangende olie of emulsie en het afscheiden van de oliefractie met een opslagcapaciteit van meer dan 50 ton voor de afgescheiden oliefractie

Opslaan van sier- of gebruiksvoorwerpen die metalen kunnen bevatten (zoals kabels)

Een omgevingsvergunning milieu is nodig voor:

 • Het opslaan van meer dan 30 ton loodzuuraccu’s
 • Het opslaan van meer dan 5 m3 batterijen
 • Het opslaan van meer dan 5 m3 spaarlampen en gasontladingslampen
 • Het opslaan van sier- of gebruiksvoorwerpen (geen batterijen, spaarlampen en gasontladingslampen en loodzuuraccu’s) die een gevaarlijke afvalstof zijn waarbij de opslaghoeveelheid meer is dan 10 ton, bij een bedrijf dat metaalafval scheidt of bewerkt
 • Het opslaan van sier- of gebruiksvoorwerpen die een gevaarlijke afvalstof zijn waarbij de opslagoppervlakte meer is dan 1.000 m2, bij een bedrijf dat deze afvalstoffen geschikt maakt voor productrecycling
 • Het opslaan van sier- of gebruiksvoorwerpen die een gevaarlijke afvalstof zijn bij een bedrijf dat geen metaalafval scheidt of bewerkt en niet geschikt maakt voor productrecycling
 • Het opslaan van sier- of gebruiksvoorwerpen die geen gevaarlijke afvalstof zijn waarbij de oppervlaktecapaciteit meer is dan 6.000 m2 of de opslagcapaciteit voor metalen meer is dan 50.000 ton

Geschikt maken voor recyclen als product van sier- of gebruiksvoorwerpen die metalen kunnen bevatten (zoals kabels)

Een omgevingsvergunning milieu is nodig voor:

 • Het geschikt maken voor recyclen als product van sier- of gebruiksvoorwerpen die geen gevaarlijke afvalstof zijn waarbij de oppervlakte voor reparatie groter is dan 1.000 m2
 • Het geschikt maken voor recyclen als product van sier- of gebruiksvoorwerpen die een gevaarlijke afvalstof zijn en de oppervlakte voor reparatie groter is dan 1.000 m2 bij een bedrijf dat deze afvalstoffen geschikt maakt voor productrecycling
 • Het geschikt maken voor recyclen als product van sier- of gebruiksvoorwerpen die een gevaarlijke afvalstof zijn en waarbij ontmanteling plaatsvindt

Scheiden, strippen, verkleinen van metalen die geen sier- of gebruiksvoorwerp zijn

Een omgevingsvergunning milieu is nodig voor:

 • Het scheiden, strippen of verkleinen van metalen die een gevaarlijke afvalstof zijn
 • Het verkleinen van metalen die geen gevaarlijke afvalstof zijn waarbij de shreddercapaciteit meer is dan 50 ton per dag

Scheiden, strippen, verkleinen van sier- of gebruiksvoorwerpen die metalen kunnen bevatten (zoals kabels)

Een omgevingsvergunning milieu is nodig voor:

 • Het strippen of verkleinen van sier- of gebruiksvoorwerpen die een gevaarlijke afvalstof zijn
 • Het verkleinen van meer dan 50 ton per dag sier- of gebruiksvoorwerpen die geen gevaarlijke afvalstof zijn of als de shreddercapaciteit meer is dan 50 ton per dag
 • Het scheiden of strippen van meer dan 50 ton per dag sier- of gebruiksvoorwerpen die geen gevaarlijke afvalstof zijn
 • Het scheiden, strippen of verkleinen van sier- of gebruiksvoorwerpen die geen gevaarlijke afvalstof zijn en waar elektronica in zit
 • Het scheiden, strippen of verkleinen van sier- of gebruiksvoorwerpen die geen gevaarlijke afvalstof zijn en die uit andere materialen bestaan dan metaal, hout, kunststof, textiel, papier of karton
 • Het scheiden, strippen of verkleinen van sier- of gebruiksvoorwerpen die geen gevaarlijke afvalstof zijn, waarbij materiaalrecycling niet het doel is

Overslaan, opbulken, scheiden van metalen, batterijen, spaarlampen, gasontladingslampen, loodzuuraccu’s, metalen met aanhangende olie of emulsie, ongereinigde verpakkingen, kabels of andere sier- of gebruiksvoorwerpen

Een omgevingsvergunning milieu is nodig voor:

 • Het overslaan, opbulken of scheiden van deze afvalstoffen als daarmee een handeling wordt verricht die niet is vrijgesteld van de vergunningplicht (bijvoorbeeld het opbulken van meer dan 50.000 ton opgeslagen metalen die geen gevaarlijke afvalstof zijn)

Verdichten van metalen, batterijen, spaarlampen, gasontladingslampen, loodzuuraccu’s, metalen met aanhangende olie of emulsie, ongereinigde verpakkingen, kabels of andere sier- of gebruiksvoorwerpen

Een omgevingsvergunning milieu is nodig voor:

 • Het verdichten van deze afvalstoffen die geen gevaarlijke afvalstof zijn als daarmee een handeling wordt verricht die niet is vrijgesteld van de vergunningplicht (bijvoorbeeld het verdichten van meer dan 50.000 ton opgeslagen metalen)
 • Het verdichten van gevaarlijke afvalstoffen

Overige afvalhandelingen met metalen, batterijen, spaarlampen, gasontladingslampen, loodzuuraccu’s, metalen met aanhangende olie of emulsie, ongereinigde verpakkingen, kabels of andere sier- of gebruiksvoorwerpen

Een omgevingsvergunning milieu is nodig voor:

 • Het verrichten van afvalhandelingen met deze afvalstoffen die niet hiervoor zijn genoemd

Watervergunning

Een watervergunning is in ieder geval nodig voor het op het oppervlaktewater lozen van afvalwater afkomstig van het:

 • Afleveren van vloeibare brandstoffen
 • Bewerken van metalen (zoals knippen, persen, snijden, shredderen)
 • Uitwendig wassen van motorvoertuigen
 • Opslaan van goederen waaruit bodembedreigende stoffen kunnen lekken
 • Opslaan van goederen waaruit bodembedreigende stoffen kunnen uitlogen en de lozing plaatsvindt op een kwetsbaar oppervlaktewater

Goederen waaruit bodembedreigende stoffen kunnen lekken zijn bijvoorbeeld:

 • Metaal(draaisel) met aanhangende olie of emulsie
 • Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur waaruit bodembedreigende stoffen kunnen lekken
 • Oliedrukkabels

Goederen waaruit bodembedreigende stoffen kunnen uitlogen zijn bijvoorbeeld:

 • Metaal(draaisel) met aanhangende olie of emulsie na afscheiden van de olie of emulsie door centrifugeren of na 48 uur uitlekken.
 • Gepantserde papier-loodkabels en papiergeïsoleerde grondkabels
 • Andere metalen dan aluminium, ijzer, roestvrij staal. Bijvoorbeeld koper, zink, lood

Een kwetsbaar oppervlaktewater is een oppervlaktewater dat niet is genoemd in Bijlage 2 van de Activiteitenregeling.

Voor het op het oppervlaktewater lozen van afvalwater afkomstig van de opslag van goederen waaruit geen bodembedreigende stoffen kunnen lekken of uitlogen, is geen watervergunning nodig. Een voorbeeld hiervan zijn kunststofgeïsoleerde kabels, aluminium, ijzer of roestvrij staal.

Ondernemingsdossier

Het Ondernemingsdossier stelt een onderneming in staat om bepaalde informatie uit de eigen bedrijfsvoering eenmalig beschikbaar te stellen aan overheden zoals toezichthouders en vergunningverleners.

Als een bedrijf een bepaalde maatregel moet treffen, dan signaleert het Ondernemingsdossier dat.

Als een bedrijf een omgevingsvergunning milieu of OBM moet aanvragen, of een maatregel moet treffen, dan geeft het Ondernemingsdossier dat aan. Het dossier biedt een directe link naar de AIM.