Overzicht voorschriften en maatregelen metaalrecycling

In de eerste tabel ziet u een overzicht met activiteiten en een verwijzing naar voorschriften van het Activiteitenbesluit (AB) en maatregelen van de Activiteitenregeling (AR). Daarnaast is aangegeven op welke milieuaspecten deze voorschriften en maatregelen van toepassing zijn.

In de tweede tabel staan een aantal milieuaspecten die niet per activiteit is geregeld, maar algemeen geregeld is voor het hele bedrijf.

Een derde tabel geeft aan in welke gevallen een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig is en waarom.

Activiteiten metaalrecycling

Overzicht van activiteiten voor metaalrecycling

Activiteit

Voorschrift AB

Maatregel AR

Milieuaspect

Opslaan gasflessen (bijvoorbeeld gasflessen) § 4.1.1 -> art. 4.1, lid 1, 3, 5 en 6 § 4.1.1 -> art. 4.2 en 4.4a Veiligheid
Opslaan bodembedreigende en/of gevaarlijke (vloei)stoffen in verpakking § 4.1.1 -> art. 4.1, lid 1, 2, 3, 4 en 7 § 4.1.1 -> art. 4.2, 4.3, 4.4d, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 4.9a, 4.9b en 4.10

Bodem

Veiligheid

Opslaan bodembedreigende en/of gevaarlijke (vloei)stoffen in bovengrondse tanks

§ 3.4.9 -> art. 3.54d

§ 4.1.3 -> art. 4.6

§ 3.4.9 -> art. 3.71c t/m h

§ 4.1.3.1 -> art. 4.18 en 4.19

Bodem

Veiligheid

Opslaan bodembedreigende en/of gevaarlijke (vloei)stoffen in ondergrondse tanks § 3.4.2 -> art. 3.30 § 3.4.2 -> art. 3.34 t/m 3.38

Bodem

Veiligheid

Opslaan accu's § 4.1.1 -> art. 4.1, lid 7 § 4.1.1 -> art. 4.4c

Bodem

Opslaan elektr(on)ische apparatuur waaruit vloeistoffen kunnen lekken § 3.4.3 -> art. 3.34, 3.40 lid 1 en 3.36 § 3.4.3 -> art. 3.43, lid 1, art. 3.44, lid 1 onder i

Bodem

Lozing

Opslaan oliedrukkabels § 3.4.3 -> art. 3.34 en 3.36 § 3.4.3 -> art. 3.43, lid 1, art. 3.44, lid 1 onder l

Bodem

Lozing

Opslaan kunststofgeïsoleerde kabels § 3.4.3 -> art. 3.33 § 3.4.3 -> art. 3.39 onder k Lozing
Opslaan gepantserde papier-loodkabels § 3.4.3 -> art. 3.34 en 3.36 § 3.4.3 -> art. 3.43, lid 2, art. 3.44, lid 2 onder l

Bodem

Lozing

Opslaan papiergeïsoleerde grondkabels § 3.4.3 -> art. 3.34 en 3.36 § 3.4.3 -> art. 3.43, lid 2, art. 3.44, lid 2 onder m

Bodem

Lozing

Opslaan oliehoudend metaal(draaisel), niet-uitgelekt § 3.4.3 -> art. 3.34 en 3.36 § 3.4.3 -> art. 3.43, lid 1, art. 3.44, lid 1 onder j

Bodem

Lozing

Opslaan oliehoudend metaal(draaisel), uitgelekt § 3.4.3 -> art. 3.34 en 3.36 § 3.4.3 -> art. 3.43, lid 2, art. 3.44, lid 2 onder b

Bodem

Lozing

Opslaan aluminium, ijzer, roestvrij staal § 3.4.3 -> art. 3.33 § 3.4.3 -> art. 3.39 onder i

Lozing

Opslaan andere metalen dan aluminium, ijzer, roestvrij staal. Bijvoorbeeld koper, zink, lood § 3.4.3 -> art. 3.34 en 3.36 § 3.4.3 -> art. 3.43, lid 2, art. 3.44, lid 2 onder c

Bodem

Lozing

Opslaan stuifgevoelige goederen. Bijvoorbeeld metalen met veel roestvorming § 3.4.3 -> art. 3.37 t/m 3.40 § 3.4.3 -> art. 3.47 t/m 3.55

Lucht

Opslaan in buitenlucht § 3.4.3 -> art. 3.32 § 3.4.3 -> art. 3.40, lid 1

Lozing

Laden en lossen schepen § 3.4.3 -> art. 3.32 § 3.4.3 -> art. 3.40, lid 2, art. 3.41

Lozing

Knippen, snijden, shredderen, scheuren van metaal:

 • Voorkomen stofhinder in buitenlucht
§ 4.5.1 -> art. 4.32, lid 3 § 4.5.1 -> art. 4.50, lid 4 t/m 6

Lucht

 • Bewerken metaal, emissieconcentratie stofklasse S
§ 4.5.1 -> art. 4.33, art. 2.5 en 2.6 § 4.5.1 -> art. 4.51

Lucht

 • Bewerken roestvast staal, emissieconcentratie chroom VI
§ 4.5.1 -> art. 4.34, art. 2.5 en 2.6 § 4.5.1 -> art. 4.52

Lucht

 • Snijden koper, emissieconcentratie koper
§ 4.5.1 -> art. 4.35, art. 2.5 en 2.6 § 4.5.1 -> art. 4.53

Lucht

 • Voorkomen verspreiding metaalbewerkingsvloeistoffen
§ 4.5.1 -> art. 4.36 -

Lucht

 • Maatregelen emissies buitenlucht
§ 4.5.1 -> art. 4.37 § 4.5.1 -> art. 4.50, lid 1 t/m 3

Lucht

 • Bodembeschermende maatregelen
§ 4.5.1 -> art. 4.38 § 4.5.1 -> art. 4.54

Bodem

 • Lozen afvalwater
§ 4.5.12 -> art. 4.71 en 4.72 § 4.5.11 -> art. 4.84

Lozing

Schoonbranden van metaal:
 • Verbod halogenen
§ 4.5.5 -> art. 4.54a - Lucht
 • Emissieconcentratie
§ 4.5.5 -> art. 4.54a, lid 3 § 4.5.5 -> art. 4.65a Lucht
 • Lozen afvalwater

§ 4.5.5 -> art. 4.54a, lid 4

§ 4.5.12 -> art. 4.71 en 4.72
§ 4.5.11 -> art. 4.84

Lozing

Tankplaats voor eigen gebruik van afgetapte brandstof (doorzet < 25.000 liter per jaar):
 • Bodembeschermende maatregelen

§ 3.3.1 -> art. 3.19

§ 4.6.4 -> art. 4.83

§ 3.3.1 -> art. 3.21a en 3.25

§ 4.6.3 -> art. 4.92 en 4.94

Bodem
 • Lozen afvalwater

§ 3.3.1 -> art. 3.23

§ 4.6.4 -> art. 4.82

- Lozing
 • Veiligheidsmaatregelen afleverinstallatie

§ 3.3.1 -> art. 3.18 en 3.19

§ 4.6.4 -> art. 4.83

§ 3.3.1 -> art. 3.21a

§ 4.6.3 -> art. 4.92

Veiligheid

 • Inpandige tankplaats

§ 3.3.1 -> art. 3.20a

§ 4.6.4 -> art. 4.80a

§ 3.3.1 -> art. 3.21b

§ 4.6.3 -> art. 4.92b

Veiligheid

Uitwendig reinigen van voertuigen:

 • Bodembeschermende maatregelen
§ 3.3.2 -> art. 3.23b en 3.24 § 3.3.2 -> art. 3.27, 3.27a en 3.27b Bodem
 • Lozen afvalwater
§ 3.3.2 -> art. 3.23c -

Lozing

Onderhouden en repareren van voertuigen:
 • Bodembeschermende maatregelen
§ 4.6.5 -> art. 4.84 lid 5 § 4.6.4 -> art. 4.97

Bodem

 • Lozen afvalwater
§ 4.6.1 -> art. 4.75 lid 3 t/m 5 -

Lozing

 • Veiligheidsmaatregelen
§ 4.6.5 -> art. 4.84 lid 5 § 4.6.4 -> art. 4.95

Veiligheid

 • Maatregelen emissies buitenlucht
§ 4.6.5 -> art. 4.84 lid 5 § 4.6.4 -> art. 4.96

Lucht

Geur

Kleine of middelgrote stookinstallatie gebruiken

§ 3.2.1

§ 3.2.1

Lucht

Inname afvalstoffen:

 • Verboden afvalstoffenhandeling

Afd. 2.5 -> art. 2.12, 2.14a

Afd. 2.3 -> art. 2.9

Afval
 • Acceptatie en controle

Afd. 2.5 -> art. 2.14b

-

Afval

Voorschriften voor het hele bedrijf

Het Activiteitenbesluit regelt een aantal milieu-aspecten niet per activiteit, maar voor het hele bedrijf. Deze algemeen geregelde milieu-aspecten staan in de tabel hieronder.

Overzicht milieuaspecten algemeen geregeld voor het hele bedrijf

Algemeen geregeld

Voorschrift AB

Maatregel AR

Milieuaspect

Van toepassing op hele bedrijf Afdeling 2.5 Afdeling 2.3 Afval

Van toepassing op hele bedrijf

Afdeling 2.6

-

Energie

Van toepassing op hele bedrijf

Afdeling 2.8

-

Geluid

OBM

Bedrijven die metalen opslaan en bewerken om deze geschikt te maken voor recycling hebben geen omgevingsvergunning milieu meer nodig. Wel hebben ze toestemming vooraf nodig van het bevoegd gezag voordat met de activiteit mag worden gestart.

Deze toestemming heet de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM). In de volgende tabel staat in welk geval een OBM nodig is en waarom.

Overzicht wanneer en waarvoor een OBM voor handelingen met metaal

OBM nodig wegens

Toetsingsgrond

Grondslag in Besluit omgevingsrecht (Bor)

Opslaan van schroot, inclusief autowrakken

 • M.e.r.-beoordeling
 • Bibob-toets

2.2a, lid 1, onder b


Overgangsrecht

Het Activiteitenbesluit en de -regeling kennen drie soorten overgangsrecht.

De twee laatstgenoemde soorten overgangsrecht staan in het besluit bij de desbetreffende paragrafen in hoofdstuk 2 tot en met 5.

De volgende inhoud wordt overgenomen uit fragment: Overgangsrecht 3 soorten (rechterkolom)

Het Activiteitenbesluit en de -regeling kennen drie soorten overgangsrecht.

De twee laatstgenoemde soorten overgangsrecht staan in het besluit bij de desbetreffende paragrafen in hoofdstuk 2 tot en met 5.