Overzicht voorschriften en maatregelen

Op deze pagina vindt u overzichten van de activiteiten bij milieustraten die zijn geregeld in het Activiteitenbesluit. Per activiteit ziet u waar het precies is geregeld en voor welke milieuaspecten voorschriften gelden.

Een aantal milieuaspecten is niet per activiteit geregeld, maar is algemeen geregeld voor het hele bedrijf. Deze algemeen geregelde milieuaspecten zijn in een aparte tabel opgenomen.

Een derde tabel geeft aan in welke gevallen een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) nodig is en waarom.

Hieronder een overzicht met activiteiten en een verwijzing naar voorschriften van het Activiteitenbesluit (AB) en maatregelen van de Activiteitenregeling (AR). In de tabel staat ook op welke milieuaspecten deze voorschriften en maatregelen van toepassing zijn.

Overzicht activiteiten voor milieustraten

Activiteit

Voorschriften AB

Maatregelen AR

Milieuaspect

Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening § 3.1.3

n.v.t.

lozingen
Opslaan en overslaan van goederen § 3.4.3 § 3.4.3. lucht, lozingen, bodem
Op- en overslaan van verwijderd asbest § 3.4.11 n.v.t. doelmatig beheer van afvalstoffen
Gemeentelijke milieustraat § 3.8.2. § 3.8.2. doelmatig beheer van afvalstoffen
Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking § 4.1.1. § 4.1.1.

veiligheid, bodem, lozingen

Het Activiteitenbesluit regelt een aantal milieuaspecten niet per activiteit, maar voor het hele bedrijf. Deze algemeen geregelde milieuaspecten staan in de tabel hieronder.

Overzicht milieuaspecten algemeen geregeld voor het hele bedrijf

Milieuaspect

Voorschriften AB

Maatregelen AR

Doelmatig beheer van afvalstoffen

Afdeling 2.5

Artikel 2.9

Energiebesparing

Afdeling 2.6

n.v.t.

Geluidhinder

Afdeling 2.8 n.v.t.

Milieustraten hebben over het algemeen geen omgevingsvergunning milieu of watervergunning nodig. Wel hebben ze een toestemming vooraf nodig van het bevoegd gezag nodig voordat met de activiteit mag worden gestart.

Deze toestemming heet de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM). In de volgende tabel staat in welke gevallen een OBM nodig is en waarom.

Overzicht wanneer en waarvoor een OBM voor milieustraten

OBM nodig wegens

Toetsingsgrond

Grondslag in Besluit omgevingsrecht (Bor)

1. Gemeentelijke milieustraat

  • Doelmatig beheer van afvalstoffen

2.2a, lid 2 onder a

2. Opslaan van schroot

  • M.e.r.-beoordeling
  • Bibob-toets

2.2a, lid 1, onder b

3. Opslaan banden van voertuigen
  • Doelmatig beheer van afvalstoffen
  • Bibob-toets

2.2a, lid 2, onder c


Overgangsrecht

Het Activiteitenbesluit en de -regeling kennen drie soorten overgangsrecht.

De twee laatstgenoemde soorten overgangsrecht staan in het besluit bij de desbetreffende paragrafen in hoofdstuk 2 tot en met 5.