Inleiding op Activiteitenbesluit en geluid

Op deze pagina staat een korte samenvatting van de geluidregels in het Activiteitenbesluit. De belangrijkste regels voor geluid in het Activiteitenbesluit hebben betrekking op:

Op de pagina Geluid in het Activiteitenbesluit vindt u uitgebreide informatie over de geluidsregels in het Activiteitenbesluit.

Melding en akoestisch rapport

Vier weken voor oprichting of verandering van een inrichting moet de inrichtinghouder een melding doen bij het bevoegd gezag. Bij verandering is een melding alleen nodig als een afwijking ontstaat van eerder verstrekte gegevens. Meer informatie over de melding staat onder "Melding en Activiteitenbesluit internetmodule".

In de volgende gevallen is een akoestisch onderzoek bij een melding voor het oprichten of veranderen van een inrichting verplicht of kan het bevoegd gezag er om vragen:

Beschermingsniveau

Het beschermingsniveau tegen geluidhinder is geregeld in Afdeling 2.8 Geluidhinder. Het Activiteitenbesluit geeft doelvoorschriften voor geluid. De voorschriften zijn doorgaans van toepassing op het bedrijf als geheel en niet op afzonderlijke activiteiten. Het besluit en de ministeriële regeling schrijven geen specifieke geluidsmaatregelen voor.

Het Activiteitenbesluit biedt aan een beperkt aantal objecten bescherming. Het gaat om gevoelige gebouwen (waaronder woningen) en gevoelige terreinen. Het Activiteitenbesluit sluit hierbij aan bij het begrippenkader uit de Wet geluidhinder.

In algemene zin biedt het Activiteitenbesluit bescherming tegen het geluid veroorzaakt door de:

  • in de inrichting aanwezige installaties en toestellen
  • in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en
  • laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting.

Het Activiteitenbesluit bevat voor veel verschillende situaties uitzonderingen. Enkele voorbeelden van activiteiten die voor de beoordeling van het geluid niet worden beschouwd zijn:

  • het maximale geluidsniveau van laad- en losactiviteiten in de dagperiode
  • het stemgeluid van spelende kinderen op een speelplaats
  • het ten gehore brengen van onversterkte muziek tenzij en voor zover daarvoor bij gemeentelijke verordening regels zijn gesteld

Het Activiteitenbesluit bevat standaard waarden voor het beschermingsniveau tegen geluidhinder. Het gaat om het toegestane langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximale geluidsniveau (LAmax).

Voor de meeste inrichtingen geldt de onderstaande tabel.

Tabel 2.17a Algemeen (art. 2.17, lid 1)


Norm (dB(A))

Periode (uur)

07-19

19-23

23-07

LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen

50

45

40

LAr,LT in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten van in- en aanpandige gevoelige gebouwen

35

30

25

LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen

70

65

60

LAmax in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten van in- en aanpandige gevoelige gebouwen

55

50

45

De waarden in voorgaande tabel gelden niet in alle gevallen. Andere grenswaarden kunnen deels of onder voorwaarden gelden in de volgende situaties:

Mogelijkheden voor maatwerk

In het Activiteitenbesluit is een aantal mogelijkheden voor individueel maatwerk opgenomen. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • Het vaststellen van een hogere of lagere waarde dan de standaard grenswaarde.
  • Het aanwijzen van een ander beoordelingspunt dan een geluidsgevoelig object als punt waarop de geluidsnorm geldt.
  • Het vaststellen van voorzieningen en gedragsregels om te bereiken dat aan de geluidsnormen wordt voldaan. Bijvoorbeeld het dichthouden van ramen en deuren of aanbrengen van geluidsbegrenzers bij muziekgeluid.
  • Het vaststellen van maatwerkvoorschriften om indirecte geluidhinder te voorkomen op grond van de zorgplichtbepaling.

Maatwerk kan ook gelden op basis van het overgangsrecht.

Een bijzondere mogelijkheid voor maatwerk is via de gemeentelijke verordening voor bijvoorbeeld festiviteiten.

Overgangsrecht geluid

In het algemeen geldt dat wanneer geluidsartikelen uit een (vervallen) vergunning strenger of soepeler zijn dan het Activiteitenbesluit, de voorschriften uit de milieuvergunning nog drie jaar na het tijdstip van het van toepassing worden van het Activiteitenbesluit op die inrichting gelden.

Voor het aspect geluid staat het speciale overgangsrecht in Afdeling 2.8.

Meer informatie

Op de webpagina Geluid in het Activiteitenbesluit vindt u uitgebreide informatie over de geluidsregels in het Activiteitenbesluit.