Gesloten bodemenergiesysteem

Leeswijzer

Deze pagina begint met een uitleg van de activiteit "installeren en in werking hebben van een gesloten bodemenergiesysteem". Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op inrichtingen type A, B en C.

In het linkermenu ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan deze pagina vindt u per thema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Uitleg van de activiteit

Een gesloten bodemenergiesysteem is een installatie waarmee door gesloten leidingen vloeistof door de bodem wordt geleid om aan de bodem warmte of koude te onttrekken. Deze warmte of koude wordt vervolgens gebruikt voor de verwarming of koeling van ruimten in bouwwerken. Er wordt geen grondwater verpompt en de vloeistof komt niet in contact met het grondwater.

De circulatievloeistof die door de leidingen wordt gepompt, kan bestaan uit zuiver water of water met een antivriesmiddel. De circulatievloeistof neemt de temperatuur van de omliggende bodem over. De koelte of warmte wordt door middel van warmtewisselaars en een warmtepomp direct benut voor koeling of verwarming van ruimten in bouwwerken.

gesloten bodemenergiesysteem

Niet van toepassing op

De voorschriften zijn niet van toepassing op open bodemenergiesysteem. Voor een open bodemenergiesysteem is in bijna alle gevallen een watervergunning nodig voor de onttrekking en het retourneren van grondwater en de eventuele lozing van spuiwater.

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) en melding

Om te mogen starten met deze activiteit heeft een bedrijf in bepaalde gevallen toestemming nodig van het bevoegd gezag. Deze "toestemming vooraf" heet de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM). Zie voor meer informatie OBM overzicht Bodemenergiesystemen.

Ook zijn er extra meldingseisen.


Hoe werkt het vanaf 2024?

Informatiepunt Leefomgeving