Welke datum geldt als startdatum van de melding Activiteitenbesluit?

Vraag

Welke datum moet als startdatum van de digitale melding worden aangehouden? En wat is de startdatum als er aanvullende informatie per post wordt nagezonden?

Antwoord

In beginsel geldt de datum waarop de melding via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) digitaal bij de gemeente binnenkomt als ontvangstdatum. Geeft de melder in de digitale melding aan dat er bijlagen per post worden nagestuurd? Dan geldt de datum waarop die bijlagen zijn ontvangen als ontvangstdatum.

Wanneer blijkt dat informatie mist en de melding daardoor niet aan de indieningsvereisten uit Afdeling 1.2 van het Activiteitenbesluit voldoet. Dan kan het bevoegd gezag een verzoek tot aanvulling opstellen en versturen. Dit verzoek om aanvulling moet op basis van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur wel binnen een redelijke termijn plaatsvinden.

Als redelijke termijn kan een periode van vier weken aangehouden worden. Dit sluit aan bij de termijn die is gesteld in artikel 1.11, lid 5 en 6. Daarin wordt het bevoegd gezag de mogelijkheid geboden om binnen vier weken na ontvangst van de melding te besluiten dat een akoestisch onderzoek overgelegd moet worden.

De dag dat de aanvullende informatie binnenkomt, geldt dan als de nieuwe startdatum. Is de aanvullende informatie niet binnen de gestelde termijn ontvangen? Dan heeft het bevoegd gezag de bevoegdheid om te handhaven op het niet voldoen aan één of meerdere bepalingen van Afdeling 1.2.

Maar als het bevoegd gezag na ontvangst van de onvolledige digitale melding de redelijke termijn van vier weken laat verstrijken zonder een verzoek om aanvulling van de melding. Dan geldt het eerste digitale indieningsmoment als ontvangstdatum van de melding.