Welke informatie moet een bedrijf in de melding geven over de aard en omvang van de activiteiten en processen?

Vraag

Welke informatie moet een bedrijf in de melding geven over de aard en omvang van de activiteiten en processen?

Antwoord

De omschrijving moet zodanig zijn dat het bevoegd gezag een goede inschatting kan maken van de belasting van het bedrijf op de omgeving. Zie verder de toelichting over gegevens over aard en omvang van de activiteiten en processen.

Het kan zijn dat het bevoegd gezag op basis van de melding te weinig gegevens heeft om een goede inschatting te kunnen maken. Dan kan het bevoegd gezag om meer gegevens vragen of de situatie ter plaatse beoordelen.

Voorbeelden

Restaurant

Bij een bedrijf, zoals een restaurant, waar mogelijk geuroverlast te verwachten is, geeft u de locatie en frequentie van de geurbronnen aan. Denk hierbij aan opslag en afvoer van afval en afvoer van dampen van bereiding van voedingsmiddelen.

Meubelfabriek

Een meubelfabriek beschrijft bij de melding welke emissies vrijkomen en welke maatregelen hiertegen getroffen worden. Bijvoorbeeld over de afvoer van de luchtemissies bij zagen en coaten.

Groot industriëel bedrijf

Bij een industriëel bedrijf zijn vaak veel verschillende processen en ook zijn deze vaak complex. De gegevens moeten inzicht geven in alle processen. Zo is het van belang dat de melding inzicht geeft in de aantallen emissiepunten en omvang van de emissies. Denk hierbij aan afvoer van dampen en lozingen van afvalwater.

Gesloten bodemenergiesysteem

Voor een gesloten bodemenergiesysteem volgen deze eisen niet uit de AIM of het Activiteitenbesluit, maar is het wel van belang dat ze in het veld over aard en omvang worden vermeld.

 • individueel of collectief systeem
 • type (gesloten) bodemenergiesysteem: verticaal, horizontaal, korf of anders
 • type gebouw dat het gesloten bodemenergiesysteem gaat gebruiken: woning, flatgebouw, utiliteitsgebouw (kantoor, winkel, onderwijsgebouw, ziekenhuis of verpleeghuis), industriegebouw of ander bedrijfsgebouw
 • totale lengte van de bodemlussen per gesloten bodemenergiesysteem (in meter)
  Deze lengte bepaalt men door de einddiepte van de bodemlussen te vermenigvuldigen met het aantal bodemlussen per systeem. Een (drie)dubbele bodemlus telt daarbij als 1 bodemlus.
 • samenstelling circulatievloeistof in de bodemlussen
  Meestal is dit water met toegevoegde stoffen om bevriezing, corrosie en algengroei te voorkomen. Naast het water moeten dan ook de toegevoegde stoffen vermeld worden.

Opslagvoorzieningen

Voor opslagvoorzieningen is van belang dat de melding inzicht geeft in de hoeveelheden, diversiteit en locaties van opslag. Hierbij hoeft niet elke fles terpentine gemeld te worden, maar hoe groter de diversiteit van de opgeslagen stoffen, hoe meer informatie nodig is om een inschatting te kunnen maken van de belasting op de omgeving. Denk bij gegevens over opslagvoorzieningen aan:

 • opslag van chemische,- en brandbare vloeistoffen (per opgeslagen stof, wijze van opslag, hoeveelheid, doorzet per jaar)
 • opslag van gevaarlijke stoffen (per opgeslagen stof, wijze van opslag, hoeveelheid, doorzet per jaar)
 • gasflessen (aantallen en hoeveelheid per fles, inhoud en aard opgeslagen gas)
 • boven- en ondergrondse tanks (aantallen, inhoud en aard opgeslagen product)