Is er beroep mogelijk tegen acceptatie van een melding?

Vraag

Is er beroep mogelijk tegen het accepteren van een melding Activiteitenbesluit?

Antwoord

Nee, het accepteren van een melding is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Een melding is een kennisgeving aan het bevoegd gezag. Hiertegen kan geen beroep worden ingesteld. Beroep is bij mogelijke vergunningplicht wel mogelijk, via het spoor van handhaving.

Geen Awb besluit

Het accepteren van een melding is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Een melding is namelijk een kennisgeving aan het bevoegd gezag. De gemelde Wm-inrichting valt vervolgens van rechtswege onder de regels van de AMvB. Dit betekent dat tegen de acceptatie van een melding geen rechtsmiddelen openstaan volgens de Awb.

Zie uitspraak ABRS 200303843/1, 11 februari 2004, met verwijzing naar uitspraak ABRS, E03.96.0663, 16-10-1997 (AB 1997,439 en JB, 1997/271).

Beroep bij vergunningplicht mogelijk via handhaving

Iemand kan menen dat de inrichting vergunningplichtig is en dat deze melding daarom eigenlijk moet of moest worden geweigerd. Hij of zij kan dan een verzoek tot handhaving indienen wegens het in werking hebben van een inrichting zonder vergunning.

Tegen het afwijzen van dat verzoek staat dan vervolgens bezwaar en beroep open.

Zie ook