Ontvangstbevestiging en kennisgeving melding Activiteitenbesluit verplicht?

Vraag

Moet het bevoegd gezag een ontvangstbevestiging van een melding Activiteitenbesluit versturen en een algemene kennisgeving doen?

Antwoord

Het zenden van een ontvangstbevestiging van een melding is niet verplicht, het doen van een algemene kennisgeving wel. Gemeenten kunnen natuurlijk altijd beslissen wel een ontvangstbevestiging te sturen.

De eisen waaraan een gemeente moet voldoen na de ontvangst van een melding zijn weergegeven in artikel 8.41 Wet milieubeheer. De belangrijkste is dat er van een melding via het door de gemeente uitgegeven publicatieblad kennisgeving wordt gedaan. Dit moet op de in artikel 12 van de Bekendmakingswet bepaalde wijze (Wm artikel 8.41, lid 4).

Door deze kennisgeving kunnen omwonenden constateren dat er een bepaald soort inrichting zal worden opgericht in hun nabijheid. De kennisgeving geeft alleen aan dat er een meldingplichtige inrichting zal worden gevestigd. Die kennisgeving is zonder rechtsgevolg.

Mocht later blijken dat de inrichting is aan te merken als vergunningplichtige inrichting, dan kunnen belanghebbenden het bevoegd gezag vragen om handhavend op te treden. Dit kan door een verzoek aan het bevoegd gezag tot het aanzeggen van bestuursdwang vanwege het ontbreken van de vereiste vergunning. Op dat verzoek moet het bevoegd gezag een besluit nemen. Dat besluit is voor bezwaar en beroep vatbaar.

Zie ook

Moet ik een melding die niet compleet is publiceren?