Valt afvalpreventie onder de zorgplichtbepaling van het Activiteitenbesluit?

Vraag

Valt het thema afvalpreventie onder de zorgplichtbepaling van het Activiteitenbesluit?

Antwoord

Nee, het thema afvalpreventie valt niet onder de zorgplichtbepaling van het Activiteitenbesluit.

Vanaf 1993 is in de Wet milieubeheer expliciet aangegeven dat de onderwerpen grondstoffenbesparing, afvalpreventie, afvalscheiding, waterbesparing, energiebesparing en verkeer en vervoer onderdeel uitmaken van het begrip ‘milieu'. Met de komst van het Activiteitenbesluit in 2008 is met het oog op administratieve lastenbeperking besloten de mogelijkheden voor het opleggen van onderzoeken en het stellen van de nadere eisen voor de verschillende onderwerpen uit de verruimde reikwijdte drastisch te verminderen.

Daarnaast is uit de praktijk gebleken dat het invullen van de onderwerpen van de verruimde reikwijdte niet voor alle thema's even goed mogelijk was. Na discussie met het bedrijfsleven en het bevoegd gezag, is daarom besloten geen voorschriften voor afvalpreventie op te nemen in het Activiteitenbesluit.