Eisen stalbeschrijving Activiteitenbesluit

Een veehouder die dieren in een emissiearm stalsysteem houdt, moet het stalsysteem overeenkomstig de stalbeschrijving bouwen en gebruiken. Een stalbeschrijving wordt ook wel systeembeschrijving of leaflet genoemd.

De eis staat in artikel 3.123 Activiteitenbesluit van paragraaf 3.5.8 van het Activiteitenbesluit (het houden van landbouwhuisdieren). Alleen als aan de stalbeschrijving wordt voldaan, kan gebruik worden gemaakt van de bijbehorende emissiefactoren. Anders moet het stalsysteem worden gezien als 'overig huisvestingssysteem' - met (veel) hogere emissiefactor.

Technische eisen en gebruikseisen

Een huisvestingssysteem moet zijn gebouwd overeenkomstig de technische eisen in de stalbeschrijving. De veehouder moet het systeem gebruiken en onderhouden volgens de voorwaarden, die nodig zijn voor een goede werking van het systeem. Als er geen stalbeschrijving is, dan geldt de eis om te voldoen aan de stalbeschrijving niet.

Een systeembeschrijving bevat technische eisen en eisen voor het gebruik van het systeem.

  • De technische eisen bepalen of sprake is van een bepaald soort huisvestingssysteem of niet. In art 3.123 lid 2 staat dat het systeem moet voldoen aan de technische eisen.
  • De gebruikseisen zijn belangrijk voor de werking van het systeem. In art 3.123 lid 3 staat dat de veehouder het systeem gebruikt en onderhoudt om de goede werking van het systeem te garanderen.

Melding of aanvraag

De veehouder geeft bij de melding Activiteitenbesluit of aanvraag voor omgevingsvergunning milieu aan in welke huisvestingssystemen hij de landbouwhuisdieren houdt. Hiermee kan het bevoegd gezag bepalen welke emissiefactoren voor ammoniak, geur en voor fijnstof voor het aangevraagde systeem gelden.

De emissiefactoren zijn verbonden aan de stalbeschrijving. Deze hebben een BB- of BWL-code. Voor bijna alle huisvestingssystemen is er een stalbeschrijving.

Afwijken?

Afwijken van de stalbeschrijving mag niet. Alleen als het kleine afwijkingen zijn, waarvan zeker is dat dit geen gevolgen heeft voor de gemeten emissies, is afwijken mogelijk.

Zie onder andere ABRvS, 201507489/1/A1, 6 juli 2016, Putten. Bij nertsenstallen waren de automatische mestschuiven, die horen bij het stalsysteem, niet aangebracht. De veehouder voerde ter verdediging aan dat hij de mest in de mestgoten handmatig verwijderde, waarmee hetzelfde resultaat werd bereikt, en dat de gemeente ook nooit mest had aangetroffen in de mestgoten. De Afdeling oordeelt dat automatische mestschuiven wel aanwezig moesten zijn: Automatische mestschuiven zijn een verplicht onderdeel van het vergunde Groen Label stalsysteem. Zoals het college heeft toegelicht, is alleen met automatische mestschuiven gewaarborgd en controleerbaar dat de mest, zoals vereist, twee maal per dag uit de mestgoten wordt verwijderd.

Meest actuele versie

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu verbetert en past stalbeschrijvingen regelmatig aan. Dit kunt u vinden in een overzicht met alle stalbeschrijvingen. Daarnaast zijn er technische informatiedocumenten.

Zie vraag en antwoord: Welke versie van de leaflet moet ik gebruiken?

Niet van toepassing

Artikel 3.123 geldt niet voor: