Welke handelingen met afvalstoffen toegestaan voor "Activiteitenbesluit bedrijven"

Voor bedrijven die volledig onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit vallen (type A of B), is een beperkt aantal handelingen met een beperkt aantal afvalstoffen toegestaan. Doordat een beperkt aantal handelingen en afvalstoffen onder algemene regels valt, is ook het acceptatiebeleid voor deze bedrijven beperkt.

Het algemene uitgangspunt voor type A en B bedrijven is dat het om homogene groepen bedrijven moet gaan, waarbij maatwerk slechts bij uitzondering nodig is. Voor activiteiten met afvalstoffen zijn er daarnaast extra criteria gehanteerd.

groenafval

Handelingen gericht op nuttige toepassing

In het Activiteitenbesluit staan zoveel mogelijk handelingen met afvalstoffen, die gericht zijn op nuttige toepassing. Hierbij is de nadruk gelegd op recycling als product of als materiaal.

Handelingen met vaste, gescheiden stromen goederen

Verder moeten de afvalstoffen zoveel mogelijk vaste, gescheiden stromen (bulk)goederen zijn, waar toezicht vooral visueel en meestal zonder analyse en monstername kan plaatsvinden.

Verplichte terugname of inname

Als laatste betreffen de toegestane handelingen een aantal logistieke handelingen met afvalstoffen, die in het kader van verplichte terug- of innames van bepaalde afvalstoffen plaatsvinden. De verdere verwerking van deze laatste groep afvalstoffen is op een andere plaats.

Vergunningplichte bedrijven

Type C bedrijven, dit zijn bedrijven die een omgevingsvergunning milieu nodig hebben, moeten voldoen aan de eisen uit het Landelijk afvalbeheersplan (LAP, zie kader). Het is niet de bedoeling dat deze eisen worden gebruikt voor de handelingen met afvalstoffen bij inrichtingen type A of B.

Procedure voor vergunningplichtige inrichtingen: LAP

In het Landelijk afvalbeheersplan (LAP) is in hoofdstuk 16 ‘Aspecten voor vergunningverlening' opgenomen dat bij vergunningverlening aandacht moet zijn voor acceptatie- en verwerkingsbeleid (AV-beleid) en het beleid voor administratieve organisatie en interne controle (AO/IC-beleid).

Het LAP geeft aan welke onderdelen het acceptatie- en verwerkingsbeleid minimaal moet bevatten. De leidraden bij het LAP beschrijven uitgebreider welke elementen binnen het acceptatie- en verwerkingbeleid van belang zijn.

Met het acceptatie- en verwerkingsbeleid kan de vergunningaanvrager aan de vergunningverlener aantonen dat hij de risico's van acceptatie en verwerking van afvalstoffen voldoende beheerst. Zie voor meer informatie het LAP.